Deklaracja dostępności strony internetowej WIGiK

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna (dalej WIGiK) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej WIGiK.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • są skanowanymi plikami pdf, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • część plików nie posiada atrybutu dostępności cyfrowej ponieważ są przekazywane do systemu od innych podmiotów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Biela.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 20 77 419

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Śląski
 • Adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 20 77 777

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GŁÓWNY BUDYNEK ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZNAJDUJE SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 25.

Budynek posiada 4 wejścia: od strony ul. Jagiellońskiej, od ul. Lompy, od ul. Ligonia i od ul. Reymonta. Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Reymonta (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). Przy tym wejściu jest winda, którą można przemieścić się na wszystkie kondygnacje budynku, do wszystkich stref obsługi klienta, w tym do Biura Obsługi Klienta. Osoba z niepełnosprawnością, w tym poruszająca się na wózku, ma możliwość przejścia przez obszary kontroli w godzinach pracy Urzędu. Po godzinach pracy dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest zabezpieczony za pomocą drzwi automatycznych otwieranych za pomocą karty zbliżeniowej, którą posiadają osoby pracujące w budynku. Z asystą ochrony osoby z niepełnosprawnością mogą, w uzasadnionych przypadkach, poruszać się po budynku również poza godzinami pracy.
Budynek jest wyposażony w 5 wind w tym 4 dostępne dla osób z niepełnosprawnością, można nimi przemieścić się na wszystkie kondygnacje budynku. Na poziomie sutereny i parteru są strefy, które z uwagi na schody, są częściowo niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na poziomie parteru i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz II piętrze i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku. Wszystkie toalety dla osób z niepełnosprawnością są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet).
Trzy z czterech wind znajdujących się w budynku wyposażone są w system dźwiękowy informujący m.in. o zamykaniu drzwi, numerze piętra oraz kierunku jazdy, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w brajlu, przycisk zero jest oznaczony kolorem (w dwóch windach), wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. Dodatkowo w windach zainstalowane są kamery podłączone do systemu monitoringu budynku. Budynek Urzędu został wyposażony w system elektronicznych znaczników systemu TOTUPOINT, naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące. Biuro Obsługi Klienta jest wyposażone w pętlę indukcyjną.
Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu, dostępnym od ul. Reymonta, jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W bezpośredniej okolicy budynku są wyznaczone dodatkowe miejsca dla osób z niepełnosprawnością, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do Urzędu i są administrowane przez Miasto Katowice.
Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, mając nieograniczony dostęp do stref obsługi klienta, w tym do Biura Obsługi Klienta. Tak jak w przypadku pozostałych klientów, nie będzie jednak możliwości wstępu do stref bezpieczeństwa wyłączonych z dostępu. W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.
Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi w Biurze Obsługi Klienta. Chcąc skorzystać z obsługi z pierwszeństwem wystarczy, aby osoba uprzywilejowana zgłosiła taką potrzebę konsultantowi Biura Obsługi Klienta na stanowisku nr 1 lub 2 w sali nr 119.
Aby umilić czas dzieciom, oczekującym wraz ze swoimi opiekunami, w poczekalni Biura Obsługi Klienta znajduje się telewizor wyświetlający bajki i inne programy dla dzieci. Nasi najmłodsi klienci mogą skorzystać tam z kącika z zabawkami i kolorowankami.
Ponadto w Biurze Obsługi Klienta znajduje się pokój dla rodzica z dzieckiem. Można w nim przebrać lub nakarmić swoje dziecko w trakcie pobytu w Urzędzie.
Pracownicy ochrony Urzędu pomogą, w razie potrzeby, wnieść wózek dziecięcy do pomieszczeń Biura Obsługi Klienta. Taką potrzebę można zgłosić naciskając na przycisk znajdujący się przy głównym wejściu do gmachu od strony ul. Jagiellońskiej 25.
Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych - Oddziału Śląskiego. Tłumacz jest dostępny w budynku Urzędu w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 (pok. 119), we wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz w piątki od 10:00 do 14:00. 
Istnieje możliwość zapewnienia obecności tłumacza w wymienionych godzinach również w budynku Urzędu przy ul. Powstańców 41A.
W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w innym dniu.
Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
fax: 32 20 77 792,
za pomocą SMS na numer: 881 926 349 (numer telefonu jest obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30),
poprzez czat (okienko czatu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl, w prawym dolnym rogu zakładki Kontakt, Dane podstawowe),
za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta, Tłumacz języka migowego.

Koordynator ds. dostępności w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach