Dz

Ujednolicony tekst ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zawiera zmiany wynikające z COVID19