A- A A+

baner

20200130 103139

Mirosław PUZIA

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Jacek WIECZOREK

Kierownik oddziału
ds. Nadzoru i kontroli GK/I

Ewa NIESTRÓJ

Kierownik oddziału
ds. Geodezji i katastru GK/II
 • Skargi i interwencje na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • Skargi i interwencje na działanie starosty /geodety powiatowego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Skargi i interwencje na działanie prezydenta miasta na prawach powiatu /geodety miejskiego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Skargi i interwencje na działanie Marszałka Województwa /Geodety Województwa/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Skargi i interwencje na działanie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie scalania i wymiany gruntów
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie dotyczącej wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b w ust. 1 ustawy
 • Wnioski spółdzielni mieszkaniowych o refundację kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, dotyczących podziałów i scaleń nieruchomości, związanych z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Przygotowywanie opinii, na wniosek starosty, o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa na podstawie art. 6a ust. 1 lit. b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Art. 6a.
1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
2. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w ustawie i przepisach odrębnych.
2a. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.
Zadania WINGiK:
Art. 7b.
1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej /woj. śląskiego/,
3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
4) przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
5) (uchylony)
6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.
2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie,
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 142/15
Wojewody Śląskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 

Regulamin Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (wyciąg)

§ 83

Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) nadzór nad orzecznictwem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, wydających w pierwszej instancji decyzje w sprawach geodezji i kartografii, w tym:
a)    wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b)    wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
c)    wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
d)    wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu,
e)    wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
f)    wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
g)    wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
h)    wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu;
2)    dokonywanie uzgodnień projektów założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
3)    prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4)    przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
5)    udzielanie i rozliczanie dotacji na:
a)    prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
b)    zadania z zakresu geodezji i kartografii;
6)    refundacja kosztów związanych z wykonaniem prac geodezyjnych objętych wnioskami spółdzielni mieszkaniowych;
7)    sporządzanie opinii w zakresie przygotowania gminy do przejęcia realizacji zadań i kompetencji starosty z zakresu geodezji i kartografii;
8)    przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
10)    wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawie scalania i wymiany gruntów;
11)    wydawanie w drugiej instancji, decyzji w sprawach scalania i wymiany gruntów;
12)    obsługa organizacyjno-techniczna wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej;
13)    obsługa organizacyjno-techniczna rzecznika dyscyplinarnego;
14)   reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w zakresie postępowań rozgraniczeniowych oraz podziałowych nieruchomości Skarbu Państwa, w których jedną ze stron lub uczestnikiem postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu.

 

Załącznik Nr 4
do Regulaminu UrzęduWykaz organów orzekających i opiniodawczo-doradczych powołanych przez Wojewodę Śląskiego oraz przez Dyrektora Generalnego Urzędu
- obsługiwanych przez komórki organizacyjne Urzędu
I. Organy orzekające i opiniodawczo-doradcze powołane przez Wojewodę:

...

7. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna:

1) Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna;
2) Rzecznik dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zgodnie z art. 7a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Główny Geodeta Kraju pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz nadzoruje i kontroluje jego działania.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.


Strona internetowa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Przyjmowanie interesantów w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach w sprawach skarg i wniosków odbywa się:

przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w każdy poniedziałek w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30 (pok. 416, tel. 32 20 77 417).

Pracownicy Inspekcji przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30 (pok. 419 do 424, tel. 32 20 77 417 do 424).

Obywatele w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w każdy wtorek po godzinach pracy, tj. od 15.30 do 16.30 (po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem Inspekcji - tel. 32 20 77 417).

Obywatele w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 18.00 w pok. 123 (tel. 32 20 77 756).

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne od dnia  31 lipca 2020 r. wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej należ kierować do Głównego Geodety Kraju (Warszawa, ul. Wspólna 2)

 

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Jacek Wieczorek

Powołany z dniem 1 grudnia 2014 roku zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 330/2014

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30


40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
tel. 32 20 77 423 lub 417, fax. 32 20 77 511
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODSTAWA DZIAŁANIA I ZADANIA RZECZNIKA

(zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne)


Art. 46d. 1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być osoba zatrudniona w urzędzie wojewódzkim dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46e. 1. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:
1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
2) składanie wniosków o ukaranie;
3) udział w postepowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.
2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.
3. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.

KOMISJA DYSCYPLINARNA


40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
tel. 32 20 77 420 lub 417, fax. 32 20 77 511
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewoda Śląski zarządzeniem nr 2/19 z dnia 3 stycznia 2019 r. powołał członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej właściwej dla województwa śląskiego.

W skład Komisji wchodzą:

 • Ewa Niestrój - przewodnicząca komisji
 • Piotr Grawon
 • Artur Biela
 • Karolina Najgeburska-Graczyk
 • Mariusz Pacak

Kadencja Członków Komisji zakończy się 31 grudnia 2022 r.

PODSTAWA DZIAŁANIA I ZADANIA KOMISJI

(zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Art. 46g. [Komisje dyscyplinarne]

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne.

2. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.

3. Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.

4. Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.

5. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

Art. 46h. [Członkowie komisji]

1. Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

2. Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46i. [Członkowie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej]

1. Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, Główny Geodeta Kraju.

2. Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46j. [Wojewódzkie Komisje Dyscyplinarne]

1. Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, zwane dalej „komisjami dyscyplinarnymi", orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.

2. Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.

3. Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej - Główny Geodeta Kraju.

Poprawiony (poniedziałek, 19 stycznia 2015 11:24)

W związku z wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), informuję.

 

W 2020 roku do Śląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2019 roku do Śląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2018 roku do Śląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2017 roku do Śląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 

W 2016 roku do Śląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2015 roku do Śląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Działając na podstawie art. 7b, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, przedstawiamy informację nt. funkcjonowania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Śląskiego za IV kwartał 2017 roku.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .