Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa na podstawie art. 6a ust. 1 lit. b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Art. 6a.
1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
2. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w ustawie i przepisach odrębnych.
2a. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.
Zadania WINGiK:
Art. 7b.
1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej /woj. śląskiego/,
3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
4) przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
5) (uchylony)
6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.
2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie,
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 142/15
Wojewody Śląskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 

Regulamin Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (wyciąg)

§ 83

Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) nadzór nad orzecznictwem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, wydających w pierwszej instancji decyzje w sprawach geodezji i kartografii, w tym:
a)    wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b)    wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
c)    wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
d)    wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu,
e)    wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
f)    wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
g)    wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
h)    wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu;
2)    dokonywanie uzgodnień projektów założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
3)    prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4)    przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
5)    udzielanie i rozliczanie dotacji na:
a)    prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
b)    zadania z zakresu geodezji i kartografii;
6)    refundacja kosztów związanych z wykonaniem prac geodezyjnych objętych wnioskami spółdzielni mieszkaniowych;
7)    sporządzanie opinii w zakresie przygotowania gminy do przejęcia realizacji zadań i kompetencji starosty z zakresu geodezji i kartografii;
8)    przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
10)    wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawie scalania i wymiany gruntów;
11)    wydawanie w drugiej instancji, decyzji w sprawach scalania i wymiany gruntów;
12)    obsługa organizacyjno-techniczna wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej;
13)    obsługa organizacyjno-techniczna rzecznika dyscyplinarnego;
14)   reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w zakresie postępowań rozgraniczeniowych oraz podziałowych nieruchomości Skarbu Państwa, w których jedną ze stron lub uczestnikiem postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu.

 

Załącznik Nr 4
do Regulaminu UrzęduWykaz organów orzekających i opiniodawczo-doradczych powołanych przez Wojewodę Śląskiego oraz przez Dyrektora Generalnego Urzędu
- obsługiwanych przez komórki organizacyjne Urzędu
I. Organy orzekające i opiniodawczo-doradcze powołane przez Wojewodę:

...

7. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna:

1) Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna;
2) Rzecznik dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zgodnie z art. 7a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Główny Geodeta Kraju pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz nadzoruje i kontroluje jego działania.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.


Strona internetowa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii