Księgi wieczyste należy odróżnić od katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków; zob. art. 53a p.g.k.). Oba rejestry należą do kategorii rejestrów publicznych o charakterze przedmiotowym, ale są prowadzone przez odmienne organy, wypełniają rozbieżne funkcje oraz podlegają odrębnym regulacjom prawnym.

Kataster nieruchomości jest prowadzony przez starostę na podstawie art. 20 i n. p.g.k. Prowadzi się go na potrzeby m.in. planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Zob. także komentarz do art. 26, teza 7 i n.
32. Informacje, które zamieszczono w katastrze nieruchomości, stanowią podstawę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej (art. 26 ust. 1). Wprowadzono mechanizmy prawne, które zmierzają do zapewnienia zgodności danych w obu rejestrach (zob. art. 27).
33. Wpisy w katastrze nieruchomości zasadniczo nie mają znaczenia cywilnoprawnego w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości (tak np. J. Pisuliński, w: Ustawa..., s. 46). Wpisy te nie podlegają zasadzie jawności materialnej ani domniemaniom prawnym co do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym (zob. np. E. Gniewek, w: System prawa prywatnego, t. 3, s. 141-142; J. Kuropatwiński, W kwestii..., s. 93 i n.).