A- A A+

baner

Wyrok WSA w Opolu nr II SAB/Op 1/17. Organ dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego.
Stwierdzono, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego, miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W treści wyroku czytamy m.in.:

Zważywszy na treść art. 31 ustawy, iż czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym wykonuje geodeta upoważniony przez organ, zatem to organ zobowiązany jest do czuwania nad przestrzeganiem przez upoważnionego geodetę terminów przewidzianych przepisami do załatwienia sprawy.
...
Raz jeszcze podkreślić przyjdzie, iż czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym wykonuje geodeta, z tym że w myśl art. 31 ustawy, jest to geodeta upoważniony przez organ, czyli geodeta ten nie jest podmiotem dokonującym czynności na zlecenie stron postępowania rozgraniczeniowego.
Z tego też względu, w postępowaniu administracyjnym w zakresie rozgraniczenia nieruchomości, strony nie mogą zawierać odrębnych umów, czy zlecać osobom trzecim czynności przypisanych organowi (wyznaczenie uprawnionego geodety).

...
Stwierdzić zatem należy, że wniosek o rozgraniczenie opisanych wyżej nieruchomości do dnia rozpoznania skargi przez Sąd, nie został załatwiony stosownie do obowiązujących przepisów. Uprawnione jest więc twierdzenie, że organ naruszył obowiązek załatwienia sprawy w terminach zakreślonych art. 35 K.p.a., stąd też pozostaje w bezczynności, a prowadzone postępowanie miało znamiona przewlekłości.
...
Sąd uznał, że istnieją podstawy do oceny bezczynności organu, jak i przewlekłego postępowania, jako mające charakter rażącego naruszenia prawa. Organ bowiem prowadzi postępowanie przez niemal dwa lata, wykazując się niewielką aktywnością, ograniczającą się w odstępach kilkumiesięcznych do monitów kierowanych do geodety, którego stosownie do art. 31 ustawy winien był skutecznie nadzorować nie tylko pod względem oceny dokumentacji, ale jednocześnie w zakresie przestrzegania terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym.

WSA w Gliwicach (wyrok nr II SA/Gl 800/15) oddalił skargę na decyzję starosty oraz tut. organu, o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji, której celem była aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (rodzaj pracy inny - połączenie działek).

W treści uzasadnienia wyroku czytamy m.in.

Zgodnie z § 60 ust. 1 rozp. (w sprawie ewidencji gruntów i budynków), danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są m.in. numeryczny opis granic działki ewidencyjnej (pkt 2) oraz pole powierzchni (pkt 3), których wymogi regulują §§ 61 i 62.

… żaden przepis prawa nie upoważniał do odstąpienia od zastosowania w niniejszej sprawie wymogów §§ 61 i 62 rozp. – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., a więc odstąpienia od nadania nowo powstałej działce atrybutów, wymienionych w § 60 ust. 1 pkt 2 i 3 rozp…

Wyrok WSA w Łodzi sygn. III SA/Łd 709/15 wskazuje, że geodeta wykonujący prace dotyczące ustalenia granic w trybie rozp. ws. egib bądź wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych  (art. 39 Pgik) - musi posiadać uprawnienia zawodowe z zakresu 2. 

Istota zaistniałego w sprawie sporu sprowadza się do ustalenia, czy na gruncie obowiązującego prawa pozytywnego posiadanie przez geodetę uprawnień geodezyjnych z zakresu 1 i 4 uprawnia go do przygotowania operatu technicznego z wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia granic do celów ewidencji gruntów i budynków.

(...) rację ma organ, podnosząc, iż wyznaczanie punktów granicznych, skutkujące bezpośrednio na przebieg linii granicznej i na obszar nieruchomości, stawia wykonawcy prac geodezyjnych inne wymagania, przede wszystkim co do znajomości przepisów prawnych, niż są wymagane w przypadku pozostałych zakresów uprawnień zawodowych. Słusznie też organ – powołując art. 39 p.g.i.k. oraz § 37 i § 38 rozporządzenia w sprawie ewidencji – stwierdza, że wyznaczenie punktów granicznych i ustalenie granic (gdy brak jest odpowiedniej dokumentacji lub dane w niej zawarte nie są wiarygodne – dopisek sądu) zobowiązuje wykonawcę do posiadania uprawnień zawodowych z zakresu 2.

...wyznaczenie punktów granicznych i ustalenie granic (gdy brak jest odpowiedniej dokumentacji lub dane w niej zawarte nie są wiarygodne – dopisek sądu) zobowiązuje wykonawcę do posiadania uprawnień zawodowych z zakresu 2...

W przypadku dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej ma zastosowanie przepis art. 261 Kodeksu postępowania administracyjnego. W jego świetle, jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej jest zobowiązany do wezwania do uiszczenia opłaty skarbowej, wyznaczając termin do dokonania zapłaty (nie krótszy niż 7 dni). Dopiero po wniesieniu należnej opłaty skarbowej organ administracji publicznej przystępuje do merytorycznego rozpatrywania.

II SA/Gl 1300/13 - Wyrok WSA w Gliwicach

Uwaga! nie dotyczy opłaty od pełnomocnictwa.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .