W dniu 25-26 stycznia 2018 r.  został przyjęty przez Sejm rządowy projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej zgodnie z którym:

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia … – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).”,
b) dodaje się ust. 9–14 w brzmieniu:
„9. Z wyników kontroli, o której mowa w ust. 7, osoby kontrolujące sporządzają i podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
10. W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności:
1) nazwę organu przeprowadzającego kontrolę;
2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
4) przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą;
5) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
6) opis stanu faktycznego ze wskazaniem dokumentacji wykorzystanej podczas kontroli;
7) ustalone nieprawidłowości – jeżeli zostały stwierdzone;
8) wnioski z kontroli;
9) spis załączników do protokołu;
10) datę i miejscowość podpisania protokołu;
11) pouczenie przedsiębiorcy o prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu;
12) informację o wynikach rozpatrzenia przez organ przeprowadzający kontrolę złożonych przez przedsiębiorcę zastrzeżeń do protokołu – jeżeli zostały złożone;
13) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez przedsiębiorcę – jeżeli została stwierdzona.
11. Przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić do organu przeprowadzającego kontrolę pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
12. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający kontrolę rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
13. W razie uwzględnienia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoby kontrolujące korygują protokół i ponownie doręczają go przedsiębiorcy.
14. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Niepodpisanie skorygowanego protokołu we wskazanym terminie oznacza odmowę jego podpisania.”;
2) w załączniku do ustawy w ust. 4 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„określone w tabeli nr 18, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … – Prawo przedsiębiorców, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci:”.