Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1996 r. sygn. akt III CZP 111/95, spółka prawa cywilnego nie ma osobowości prawnej ani zdolności prawnej, także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wydanie przez organ administracji publicznej decyzji w stosunku do spółki cywilnej a nie do jej wspólników jest niczym innym , jak skierowaniem decyzji do podmiotu niebędącego stroną w sprawie, a w konsekwencji jest przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji (NSA z dnia 25 kwietnia 2003 r. - sygn. akt IV SA 2659/01).

Powyższe orzeczenie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego ustalenia stron postępowania administracyjnego dotyczącego np.:
- decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę,

- decyzji dotyczącej zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

Powyższe stanowisko potwierdzają również wyroki:
- NSA z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt II OSK 602/07),
- WSA w Gliwicach z 7 lipca 2015 (sygn. akt II SA/Gl965/15).

Opracowano na podstawie artykułu Pod paragrafem, czyli prawo na codzień PG nr 10/2015