DzU

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. ustala się granice następujących gmin:
(...)

3. w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim – gminy Ogrodzieniec i gminy Pilica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Ogrodzieniec części obszaru obrębu ewidencyjnego Biskupice, to jest działek ewidencyjnych nr 431, 432, 433/1, 433/2, 452, 453, 459, 460/1, 460/2, 465, 466, 605/2–605/5 i 606 oraz części działki nr 550 (droga publiczna), o łącznej powierzchni 11,30 ha, z gminy Pilica. W południowym narożniku działki nr 452 będącym punktem granicznym oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 1951 projektowana linia graniczna przecina działkę drogową nr 550 pod kątem prostym i łączy się z granicą działki nr 584 na linii wyznaczonej przez jej punkty graniczne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 1946 i 206;