Dz

W Dzienniku Ustaw z 28 lutego 2019 r. (pozycja 393) został ogłoszony jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.