Zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1e ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w których jedną ze stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu, Skarb Państwa reprezentuje wojewoda.

Natomiast zgodnie z zapisami art. 21 ww. ustawy, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

Informujemy, że zgodnie z powyższymi zapisami wojewoda może występować, jako reprezentant Skarbu Państwa w przypadkach określonych w ww. 23 ust. 1e ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyłącznie dla gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

W takim przypadku, pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach reprezentują wojewodę wyłącznie w toku postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, dotyczących rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.