DzU

Informujemy, że 7 października br. została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

§ 8 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż:

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

§ 10 ww. rozporządzenia stanowi, iż: 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych o której mowa w § 8 ust. 1, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność.

Zmiana wchodzi w życie 15 października 2015 r.