Dnia 30 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 650 została ogłoszona ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
Powyższy przepis (art. 17) wprowadza także zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (zmiany w art. 9 oraz w załączniku ust. 4 w pkt 2).

Zgodnie z art. 9 ust. 7 (PGiK) do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

Powyższe zmiany wchodzą w życie 30 kwietnia br.