Dz

W Dzienniku Ustaw z 18 kwietnia 2019 r. (pozycja 725) został ogłoszony jednolity tekst ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.