Informujemy, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1509) wprowadza zmiany w treści art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, który otrzymuje brzmienie:
Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.

Jednocześnie ww. ustawa uchyla art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższy od 1 września br. znika obowiązek, dotyczący przekazywania do organów prowadzących kataster nieruchomości wyciągów z operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych a tym samym aktualizacji na ich podstawie rejestru cen i wartości nieruchomości.