25 października br. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz. 1989 i 1990 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

  • z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty;
  • z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek Wypis

Powyższe przepisy wchodzą w życie 9 listopada 2017 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów PZGiK, wydawania licencji oraz wzoru DOO wprowadza zmodyfikowane wzory załączników nr 1-5 tj.:

25 października br. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz. 1989 i 1990 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

  • z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty;
  • z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek Wypis

Powyższe przepisy wchodzą w życie 9 listopada 2017 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów PZGiK, wydawania licencji oraz wzoru DOO wprowadza zmodyfikowane wzory załączników nr 1-5 tj.:

  1. wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  3. wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  4. wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków;
  5. wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”.

Ponadto ww. rozporządzenie wprowadza zasadę, że licencję w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli nie jest wystawiana i generowana w sposób określony w art. 40c ust. 4 ustawy, uwierzytelnia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nowelizacja rozporządzenia ws. EGiB wprowadza nowe brzmienie:

§ 52 ust. 2, wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków oraz wypis z rejestru lokali oprócz informacji, zawartych w tych rejestrach, dotyczących odpowiednio jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków lub jednostek rejestrowych lokali, zawiera:".

Dodano również w § 52 ust. 10 i 11:
„10. Wypisowi z rejestru gruntów, który nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 7, a także klauzuli, o której mowa w ust. 7, nadaje się tytuł: „Uproszczony wypis z rejestru gruntów”.
11. Uproszczony wypis z rejestru gruntów może obejmować jedną lub wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntów albo też wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład wielu jednostek rejestrowych gruntów w granicach jednego obrębu ewidencyjnego”.