Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 744) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego (oraz związki jednostek samorządu terytorialnego i związki metropolitalne) do zmiany nazw m.in. dróg, ulic, placów upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 2 września 2017 r.

Powyższe zmiany nazw m.in. dróg, ulic, placów skutkują zmianą informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z zapisami art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. „a” i „g” ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie przepisów prawa, wpisów w innych rejestrach publicznych.
Natomiast zgodnie z zapisami § 44 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi.
Katalog obiektów EGiB zawarty w ww. rozporządzeniu stanowi, że nazwy ulic powinny być zgodne z ewidencją miejscowości ulic i adresów (EMUiA).

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, aby dane wykazywane w ewidencji gruntów i budynków, były aktualizowane w oparciu o zmiany nazw m.in. dróg, ulic, placów, wprowadzone w związku z ww. ustawą o zakazie propagowania komunizmu …

Należy również zwrócić uwagą na pozostałe obowiązki ciążące na starostach, wynikające z § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.