Informujemy o otwarciu naboru na III edycję studiów podyplomowych z zakresu

„ROZGRANICZANIE I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH”

 

Absolwent studiów nabywa wiedzę w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, katastru i ewidencji gruntów i budynków, w szczególności prac związanych z modernizacją ewidencji, infrastruktury Informacji Przestrzennej - w szczególności zagadnień w zakresie baz danych przestrzennych, tworzenia i funkcjonowania geoportali informacji przestrzennej, a także modeli pojęciowych danych przestrzennych oraz zasad wymiany tych danych i tworzenia oraz posługiwania się metadanymi. Dodatkowo absolwent opanowuje podstawy negocjacji, geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych, opanowuje procedury technologiczne i dokumentacyjne w pracach geodezyjnych, a także poznaje procesy scalania i wymiany gruntów oraz gospodarki nieruchomościami. Ponadto nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu podziału nieruchomości na terenach rolnych i leśnych oraz przygotowania dokumentacji do celów prawnych, w szczególności sporządzania map, badania stanu prawnego nieruchomości, sporządzania dokumentacji związanej z wykupem lub wywłaszczeniem nieruchomości i sporządzania wykazów synchronizacyjnych. 

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie praktyczne wynikające między innymi z pracy w wojewódzkim nadzorze geodezyjnym i kartograficznym a także na stanowiskach geodety powiatowego. 


W ramach studiów podyplomowych prowadzone są następujące przedmioty: Prawo geodezyjne i kartograficzne; Kataster i ewidencja gruntów i budynków; Historyczne aspekty katastru; Gospodarka nieruchomościami; Rozgraniczanie i podział nieruchomości; Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; Podział nieruchomości na terenach rolnych i leśnych; Procedury technologiczne i dokumentacyjne w pracach geodezyjnych; Procesy scalenia i wymiany gruntów; Przygotowanie dokumentacji do celów prawnych; Infrastruktura Informacji Przestrzennej; Podstawy negocjacji 

Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywny wynik egzaminu końcowego oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z zasadami zawartymi w kartach przedmiotów.  

Studia trwają 2 semestry i rozpoczynają się w październiku 2021 r.  

Wysokość opłaty: 3960 zł (1980 zł / semestr) 

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty od godziny 8:00 oraz w wyjątkowych przypadkach w niedziele w godzinach porannych. 

Informacje o rekrutacji znajdują się pod adresem: 

https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/pgig-spd-2/