W Dzienniku Ustaw (poz. 1670) opublikowano jednolity tekst Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1670