Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przypomina, iż od 1 stycznia 2022 r. stosownie do treści § 35 ust. 2 oraz § 42 ust.3  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429 z późn. zm.), dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. operaty techniczne powinny być przekazywane wyłącznie w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.