Informujemy, iż 27 września br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz. 1846, Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

§ 1. Rozporządzenie określa m.in.

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwanych dalej „uprawnieniami zawodowymi”, oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwanej dalej „komisją kwalifikacyjną”, w tym:

a) tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”,

b) warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, w tym jego wzór i wysokość opłaty za jego wydanie osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień zawodowych, zwanej dalej „osobą zainteresowaną”,

c) organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej,

d) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów,

e) wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych,

f) warunki, które powinien spełniać program studiów osób zainteresowanych nadaniem uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7 ustawy, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych;

2) wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb pobierania tej opłaty;

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej.

(...)

§ 4. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem osobie zainteresowanej dziennika praktyki zawodowej wypełnia stronę tytułową – stronę zewnętrzną oraz stronę 1, wpisując dane przekazane przez osobę zainteresowaną we wniosku o wydanie tego dziennika.

§ 5. Praktykę zawodową uznaje się za rozpoczętą w dniu przystąpienia przez osobę zainteresowaną do wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe.