Cieszyn, dnia 2.08.2017r.

Ogłoszenie
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, poszukuje kandydata na stanowisko podinspektor Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru (1 etat na czas określony - zastępstwo).

Informacja na stronie starostwa


Zakres zadań:
 realizacja zadań związanych z aktualizacją: baz danych EGiB, BDOT500, GESUT oraz mapy rastrowo-wektorowej,
 udostępnianie materiałów zasobu PZGiK do zgłoszeń prac geodezyjnych,
 ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji powstałej w wyniku prac geodezyjnych przyjmowanych do PZGiK.
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
 posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów państwa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 nieposzlakowana opinia,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 wykształcenie wyższe: geodezja i kartografia, systemy informacji przestrzennej lub pokrewne w zakresie prowadzenia baz danych,
 znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze do ustawy, instrukcja kancelaryjna, kodeks postępowania administracyjnego oraz o samorządzie powiatowym,
 znajomość programu EWMAPA lub praktyczne umiejętności w posługiwaniu się aplikacjami związanymi z systemami informacji przestrzennej,
Wymagania dodatkowe:
 co najmniej roczny staż pracy,
 umiejętność obsługi programów EWOPIS, OŚRODEK,
 znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
 znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dyspozycyjność.
Informacja dla osób niepełnosprawnych:
 informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2017 r. wynosił mniej niż 6 %,
 stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej 13 w Cieszynie, w którym nie znajduje się winda.
Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny, CV,
 kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia i stopień niepełnosprawności,
 kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 oświadczenie o:
o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub dostarczenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (określonego w przepisach o służbie cywilnej) w przypadku posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów państwa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
o oświadczenie wg załączonego wzoru.
Dokumenty należy składać do 14 sierpnia 2017 roku w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 z dopiskiem „konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ".
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej lub www.powiat.cieszyn.pl. oraz na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 i Szerokiej 13.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 033 4777405 lub 406.
Zastrzega się niniejszym, że Starosta Cieszyński może w każdym czasie, bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.
.