Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

ZAKRES ZADAŃ

• Przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w celu oceny prawidłowości wykonywania tych zadań oraz zgodności z przepisami prawa i standardami geodezyjnymi.
• Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg na działalność geodetów uprawnionych w celu zbadania ich zasadności oraz przygotowania projektów odpowiedzi na skargę lub projektów wniosków do Rzecznika dyscyplinarnego o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.
• Prowadzenie postępowań administracyjnych w I oraz II instancji dotyczących odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych w celu przygotowania projektów decyzji.
• Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w celu zbadania ich zasadności oraz przygotowania projektów odpowiedzi na skargę lub wniosek.
• Przeprowadzanie kontroli w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w celu oceny zgodności wykonywania prac z przepisami prawa i standardami geodezyjnymi.
• Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje ostateczne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (ŚWINGiK) w celu odniesienia się do zarzutów podniesionych w skargach i zaprezentowania w odpowiedziach stanowiska ŚWINGiK w danej sprawie.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

• wykształcenie: wyższe geodezyjne
• doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata na stanowiskach związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
• szczególne uprawnienia: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1. geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz 2. rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawniczych
• znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
• znajomość ustaw: O gospodarce nieruchomościami (Dział III, rozdział 1 i 2) oraz Prawo budowlane (rozdział 5)
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
• komunikacja
• współpraca
• organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
• posiadanie obywatelstwa polskiego
• korzystanie z pełni praw publicznych
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

• doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
• znajomość języków obcych: język rosyjski lub język niemiecki na poziomie podstawowym
• znajomość języka do transferu danych geograficznych GML
• znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców (rozdział 5)
• myślenie analityczne
• podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

 

Termin składania dokumentów: 2020-02-03

Szczegóły ogłoszenia na stronie BIP ŚUW