05.04.2022 Nowy model quasi-geoidy PL-geoid2021 - modelem obowiązującym

Nowy model quasi‑geoidy PL-geoid2021, zostaje wprowadzony jako obowiązujący dla obszaru Polski (na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).

Wraz z opisem technicznym został on umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej GUGiK, w lokalizacji http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych, pod nazwą: „model obowiązującej quasi-geoidy PL-geoid2021 w układzie PL-EVRF2007-NHIlustracja przedstawia model odstępów quasi-geoidy od elipsoidy odniesienia na obszarze obejmującym teryturium Polski.