Firma „Orange” zamieściła na stronie internetowej informacje dotyczące weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT.

Poniżej przypominamy wybrane przepisy prawa w niniejszym zakresie.

Zgodnie z zapisami art. 28e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:
Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W szczególności podmioty te są obowiązane do:

  1. wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy;
  2. delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.

Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
Założenie powiatowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmuje kolejno następujące po sobie działania:

  1. utworzenie inicjalnej bazy danych;
  2. przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych w celu jej weryfikacji;
  3. rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych, powiadomienie tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych;
  4. zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta informacji o utworzeniu powiatowej bazy GESUT.