Planuję budowę domu, jakimi dokumentami geodezyjnymi muszę dysponować przed budową, w trakcie i po jej zakończeniu?

Jeżeli na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na początku planowania inwestycji będzie potrzebna kopia mapy zasadniczej niezbędna do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku jej braku, można zakupić fragment mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

Mapę taką można zakupić we właściwym miejscowo urzędzie miasta na prawach powiatu lub w starostwach powiatowych – w wydziale geodezji (ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Na terenie województwa śląskiego Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzone są w 17 powiatach, 19 miastach na prawach powiatów i 3 gminach miejskich (Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie).

Wzór wnioskuo udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można pobrać ze strony Inspekcji.

Kolejnym dokumentem niezbędnym jest mapa do celów projektowych stanowiąca kopię aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą. Opracowanie mapy do celów projektowych należy zlecić w formie umowy cywilnej firmie - wykonawcy geodezyjnemu. Za prawidłowe wykonanie mapy odpowiada geodeta uprawniony. Jeżeli przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, należy taką informację przekazać geodecie uprawnionemu. Konieczne jest bowiem wówczas ustalenie czy dane z zasobu geodezyjnego, dotyczące położenie punktów granicznych spełniają kryteria dokładnościowe. Powyższe może mieć istotny wpływ na koszt oraz termin opracowania mapy. W rzeczonej umowie oprócz ceny za jej sporządzenie, należy zadbać o określenie terminu wykonania dokumentu a także ewentualnych kar umownych oraz zasad odstąpienia od umowy. Inwestor musi taką mapę dostarczyć projektantowi celem opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu, załączanego do projektu budowlanego.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę projektowany przez nas budynek zostanie ujawniony w ewidencji gruntów i budynków jako obiekt projektowany.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zatwierdzeniu zgłoszenia robót budowalnych musimy zlecić wykonawcy prac geodezyjnych wytyczenie w terenie projektowanych obiektów budowlanych. Geodeta stwierdza wykonanie ww. czynności przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Jest to jedna z prac przygotowawczych, która rozpoczyna proces budowalny. Oryginał szkicu tyczenia należy dołączyć do dziennika budowy. Ponadto wykonawca pracy z czynności wytyczenia sporządza operat techniczny, który jest przekazywany do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne. Najczęściej w związku z wytyczeniem budynku następuje zmiana użytku gruntowego z użytków rolnych na grunty zabudowane i zurbanizowane. Związane jest to z naliczeniem podatku od nieruchomości wg stawek dotyczących gruntów budowlanych.

Po zakończeniu budowy należy zlecić wykonawcy prac geodezyjnych wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej umożliwiającej wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu a także opracowuje stosowną mapę którą przekazuje kierownikowi budowy.