Powyższe zależy od charakteru sprawy i adresata.

Zgodnie z art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

  • rady powiatu jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
  • zarządu powiatu oraz starosty jest rada powiatu.
  • Skargę na pracownika należy kierować do Starosty.

Jeżeli skarga dotyczy działalności starostów lub geodetów powiatowych w zakresie nienależytego wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii (np. ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej) lub przewlekłego załatwiania spraw właściwym do jej rozpatrzenia jest wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.