W ewidencji gruntów i budynków moja działka ma powierzchnię mniejszą niż na akcie notarialnym bądź księdze wieczystej. Jak mogę to sprostować?

Ewidencja gruntów i budynków jest zbiorem informacji m.in. o gruntach, a w szczególności ich położeniu, granicach i powierzchni, którego prowadzenie należy do zadań właściwego starosty (prezydenta miasta, burmistrza). Na terenie województwa śląskiego Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzone są w 17 powiatach, 19 miastach na prawach powiatów i 3 gminach miejskich (Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie).

Akt notarialny, ani dane z księgi wieczystej nie przesądzają o powierzchni nieruchomości. Wpisy w dziale I księgi wieczystej dotyczące oznaczenia nieruchomości – w tym numerów działek i ich łącznej powierzchni dokonywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów
i budynków. Także informacje zawarte w aktach notarialnych odnoszące się do oznaczenia nieruchomości winny pochodzić z ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym w celu wprowadzenia aktualnej powierzchni działki można złożyć wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji do starosty wraz z posiadaną dokumentacją geodezyjną i kartograficzną lub zlecić wykonanie takiej dokumentacji jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii). Sprostowanie wpisów w księdze wieczystej można dokonać na podstawie wypisu a w uzasadnionych przypadkach wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.