A- A A+

baner

Do warunków zabudowy potrzebuję mapkę? O jaką mapę chodzi?

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

Mapę taką można zakupić we właściwym miejscowo urzędzie miasta na prawach powiatu lub w starostwach powiatowych – w wydziale geodezji (ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Na terenie województwa śląskiego Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzone są w 17 powiatach, 19 miastach na prawach powiatów i 3 gminach miejskich (Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie).

Wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można pobrać ze strony Inspekcji.

Sąsiad zniszczył, przesunął znak graniczny, co powinienem zrobić?

Zgodnie z Art. 277 kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W związku z powyższym, na podstawie Art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego należy w przedmiotowej sprawie zawiadomić prokuratura lub Policję.

 

Gdzie mogę otrzymać wypis z ewidencji gruntów i budynków?

Ewidencję gruntów i budynków prowadzą właściwi miejscowo Starostowie i Prezydencji Miast na prawach powiatu wykonując ww. zadanie z zakresu administracji rządowej. Zadanie to też może zostać powierzone, na podstawie umowy, wójtom i burmistrzom. Na terenie województwa śląskiego Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzone są w 17 powiatach, 19 miastach na prawach powiatów i 3 gminach miejskich (Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie). Adresy znajdują się na w zakładce Służba geodezyjnana stronie Inspekcji.

Wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków można pobrać ze strony Inspekcji.

 

Jak się mogę dowiedzieć gdzie są granice mojej działki?

Mapy i dokumentacja geodezyjna znajdują się we właściwym miejscowo starostwie powiatowym lub mieście na prawach powiatu. Na terenie województwa śląskiego Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzone są w 17 powiatach, 19 miastach na prawach powiatów i 3 gminach miejskich (Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie). Można tam zakupić mapę z oznaczeniem nieruchomości i przebiegiem granic a także uzyskać informację o jej powierzchni. Okazanie granic w terenie można zlecić wykonawcy prac geodezyjnych na zasadzie umowy cywilnej. W przypadku zniszczonych, uszkodzonych przesuniętych znaków granicznych można zlecić ich wznowienie. W celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości czyli określenia położenia punktów i linii granicznych, można złożyć do właściwego wójta (prezydenta miasta, burmistrza) wniosek o rozgraniczenie nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi – rozdział 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Możliwe jest również przeprowadzenie czynności dotyczących ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – czynności takie należy zlecić firmie geodezyjnej (wykonawcy pracy).

 

Dostałem powiadomienie o wzroście podatku od nieruchomości

Dostałem powiadomienie o wzroście podatku w związku ze zmianą użytku z roli „R” (łąki „Ł”, pastwiska „Ps”, gruntu rolnego zabudowanego „Br”) na B – „tereny mieszkaniowe”, dlaczego?

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Rozdział 2 w/cyt. ustawy reguluje szczegółowo zasady ustalania podatku rolnego.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych natomiast ustala m.in. podatek od nieruchomości. Rozdział 2 w/cyt. ustawy reguluje szczegółowo zasady ustalania podatku od nieruchomości.

Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków została wprowadzona zmiana użytku zmieniła się równocześnie podstawa prawna do naliczenia podatku, a tym samym jego wysokość.

 

Moja działka ma powierzchnię inną niż w ewidencji

W ewidencji gruntów i budynków moja działka ma powierzchnię mniejszą niż na akcie notarialnym bądź księdze wieczystej. Jak mogę to sprostować?

Ewidencja gruntów i budynków jest zbiorem informacji m.in. o gruntach, a w szczególności ich położeniu, granicach i powierzchni, którego prowadzenie należy do zadań właściwego starosty (prezydenta miasta, burmistrza). Na terenie województwa śląskiego Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzone są w 17 powiatach, 19 miastach na prawach powiatów i 3 gminach miejskich (Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie).

Akt notarialny, ani dane z księgi wieczystej nie przesądzają o powierzchni nieruchomości. Wpisy w dziale I księgi wieczystej dotyczące oznaczenia nieruchomości – w tym numerów działek i ich łącznej powierzchni dokonywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów
i budynków. Także informacje zawarte w aktach notarialnych odnoszące się do oznaczenia nieruchomości winny pochodzić z ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym w celu wprowadzenia aktualnej powierzchni działki można złożyć wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji do starosty wraz z posiadaną dokumentacją geodezyjną i kartograficzną lub zlecić wykonanie takiej dokumentacji jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii). Sprostowanie wpisów w księdze wieczystej można dokonać na podstawie wypisu a w uzasadnionych przypadkach wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

 

Nie otrzymałem odpowiedzi od Starosty. Do kogo mogę złożyć skargę?

Powyższe zależy od charakteru sprawy i adresata.

Zgodnie z art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

  • rady powiatu jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
  • zarządu powiatu oraz starosty jest rada powiatu.
  • Skargę na pracownika należy kierować do Starosty.

Jeżeli skarga dotyczy działalności starostów lub geodetów powiatowych w zakresie nienależytego wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii (np. ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej) lub przewlekłego załatwiania spraw właściwym do jej rozpatrzenia jest wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

 

Mam spór z sąsiadem o granicę. Jak dokonać rozgraniczenia?

Problematykę rozgraniczenia nieruchomości regulują przepisy ustawy Kodeks Cywilny (art. 152 – 153) oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne (rozdział VI).

Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

Rozgraniczenie może być przeprowadzone z urzędu (przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia) lub na wniosek strony, który należy złożyć do właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).

Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.

W przypadku braku powyższych danych lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.

W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

Następnie wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Także jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa powyżej organ  umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.

Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.

 

Planuję budowę domu.

Planuję budowę domu, jakimi dokumentami geodezyjnymi muszę dysponować przed budową, w trakcie i po jej zakończeniu?

Jeżeli na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na początku planowania inwestycji będzie potrzebna kopia mapy zasadniczej niezbędna do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku jej braku, można zakupić fragment mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

Mapę taką można zakupić we właściwym miejscowo urzędzie miasta na prawach powiatu lub w starostwach powiatowych – w wydziale geodezji (ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Na terenie województwa śląskiego Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzone są w 17 powiatach, 19 miastach na prawach powiatów i 3 gminach miejskich (Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie).

Wzór wnioskuo udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można pobrać ze strony Inspekcji.

Kolejnym dokumentem niezbędnym jest mapa do celów projektowych stanowiąca kopię aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą. Opracowanie mapy do celów projektowych należy zlecić w formie umowy cywilnej firmie - wykonawcy geodezyjnemu. Za prawidłowe wykonanie mapy odpowiada geodeta uprawniony. Jeżeli przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, należy taką informację przekazać geodecie uprawnionemu. Konieczne jest bowiem wówczas ustalenie czy dane z zasobu geodezyjnego, dotyczące położenie punktów granicznych spełniają kryteria dokładnościowe. Powyższe może mieć istotny wpływ na koszt oraz termin opracowania mapy. W rzeczonej umowie oprócz ceny za jej sporządzenie, należy zadbać o określenie terminu wykonania dokumentu a także ewentualnych kar umownych oraz zasad odstąpienia od umowy. Inwestor musi taką mapę dostarczyć projektantowi celem opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu, załączanego do projektu budowlanego.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę projektowany przez nas budynek zostanie ujawniony w ewidencji gruntów i budynków jako obiekt projektowany.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zatwierdzeniu zgłoszenia robót budowalnych musimy zlecić wykonawcy prac geodezyjnych wytyczenie w terenie projektowanych obiektów budowlanych. Geodeta stwierdza wykonanie ww. czynności przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Jest to jedna z prac przygotowawczych, która rozpoczyna proces budowalny. Oryginał szkicu tyczenia należy dołączyć do dziennika budowy. Ponadto wykonawca pracy z czynności wytyczenia sporządza operat techniczny, który jest przekazywany do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne. Najczęściej w związku z wytyczeniem budynku następuje zmiana użytku gruntowego z użytków rolnych na grunty zabudowane i zurbanizowane. Związane jest to z naliczeniem podatku od nieruchomości wg stawek dotyczących gruntów budowlanych.

Po zakończeniu budowy należy zlecić wykonawcy prac geodezyjnych wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej umożliwiającej wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu a także opracowuje stosowną mapę którą przekazuje kierownikowi budowy.

 

W internecie moja działka ma inny kształt i powierzchnię. Dlaczego?

Dlaczego moja działka na mapie udostępnianej przez interenet w geoportalu, ma inny kształt (wymiary) lub inną powierzchnię niż wynika to z posiadanych przeze mnie dokumentów?

Dane dotyczące działek (gruntów), budynków i lokali gromadzone są w ewidencji gruntów i budynków którą prowadzą starostowie lub prezydencji miast na prawach powiatów. Na terenie województwa śląskiego ww. ewidencja prowadzona jest w 17 powiatach, 19 miastach na prawach powiatów i 3 gminach miejskich (Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie). Dane dotyczące przebiegu granic, położenia punktów granicznych oraz powierzchni działek a także np. budynków jakimi zabudowany jest dany grunt wykazuje się w ewidencji gruntów w oparciu do posiadane przez organ dokumenty stanowiące podstawę do wprowadzenia udokumentowanej zmiany.

Należy zaznaczyć, że dane prezentowane w internetowych geoportalach wyświetlane są w skali i mają charakter poglądowy, zatem pomiary odległości oraz powierzchni mogą odbiegać od faktycznych parametrów danej nieruchomości. Dlatego w celu uzyskania wiedzy jaką powierzchnię ma konkretna działka należy udać się do właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu (lub gminy Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie). Jeżeli istnieją niezbędne dokumenty geodezyjne możliwe będzie również uzyskanie informacji o wymiarach danej nieruchomości. Możliwe jest również wznowienie uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych, natomiast gdy nie ma niezbędnych danych rozgraniczenie nieruchomości lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Prace te należy zlecić wykonawcom prac geodezyjnych. Można również złożyć w urzędzie posiadane dokumenty dotyczące przebiegu granic nieruchomości oraz jej powierzchni, wówczas starosta dokona oceny czy mogą one być podstawą do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

 

W mojej gminie została ogłoszona modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Dowiedziałem się że na obszarze na którym mam działkę, została ogłoszona modernizacji ewidencji gruntów i budynków, co powinienem zrobić?

Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:

- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,

- modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Zatem modernizacja ewidencji może skutkować zmianą oznaczenia (numeracji działek), powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych (a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości), ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali a także zmianą ich danych technicznych.

Wynikiem prac modernizacyjnych jest projekt operatu opisowo-kartograficznego który podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.

Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

We wskazanym terminie wyłożenia (trwa 15 dni roboczych) projektu operatu opisowo-kartograficznego należy udać się do siedziby starostwa powiatowego (bądź urzędu miasta na prawach powiatu) w celu sprawdzenia, czy dane dotyczącej posiadanej nieruchomości są zgodne ze stanem faktycznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy złożyć uwagi, które starosta rozstrzyga w formie pisemnej z czym informuje wnioskodawcę i zamieszcza wzmiankę w protokole.

Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo--kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

 

Gdzie mogę złożyć skargę na geodetę uprawnionego lub przedsiębiorcę?

 

Do zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy m.in. rozpatrywanie skarg i interwencji na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia przez tut. organ działania geodety uprawnionego bez należytej staranności, niezgodnego z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, tut. organ kieruje wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, które może skutkować skierowaniem wniosku do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej o ukaranie karą dyscyplinarną danego geodety.

Natomiast w przypadkach dotyczących nieprawidłowości w działaniu przedsiębiorców,
w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych tut. organ przeprowadza kontrolę z zachowaniem się przepisów rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarcze, która może dotyczyć:

  1. zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
  2. przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
  3. przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii;
  4. rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Adres i godziny pracy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI – pokój 416
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice,

tel. 32 20 77 417
fax 32 20 77 511
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres skrytki ePUAP: /SUW2/urząd

 

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie dziennika praktyk zawodowych

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 31 lipca br. wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej należ kierować do Głównego Geodety Kraju (Warszawa, ul. Wspólna 2)

http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe

 

Co to jest mapa do celów projektowych i kto ją sporządza?

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Inwestor musi taką mapę dostarczyć projektantowi celem opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Mapę do celów projektowych stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą.

Opracowanie mapy do celów projektowych należy zlecić w formie umowy cywilnej firmie - wykonawcy geodezyjnemu. Za prawidłowe wykonanie mapy odpowiada geodeta uprawniony. Jeżeli przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, należy taką informację przekazać geodecie uprawnionemu. Konieczne jest bowiem wówczas ustalenie czy dane z zasobu geodezyjnego, dotyczące położenie punktów granicznych spełniają kryteria dokładnościowe. Powyższe może mieć istotny wpływ na koszt oraz termin opracowania mapy. W rzeczonej umowie oprócz ceny za jej sporządzenie, należy zadbać o określenie terminu wykonania dokumentu a także ewentualnych kar umownych oraz zasad odstąpienia od umowy. Wykonawca zgłasza pracę do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dokona porównania mapy z terenem, wykona pomiar uzupełniający, wprowadzi dodatkowe elementy związane z inwestycją i złoży wyniki swojej pracy do Ośrodka. Dokumentacja podlega weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Po przyjęciu operatu do zasobu wykonawca pracy lub zleceniodawca mogą złożyć stosowny wniosek o uwierzytelnienie dokumentów urzędową klauzulą. Otrzymany dokument należy przekazać projektantowi, który na jego bazie opracuje projekt zagospodarowania działki lub terenu dołączany do projektu budowlanego.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .