alt

postheadericon WINGIK

postheadericon KIEROWNICTWO INSPEKCJI

WINGIK

Mirosław PUZIA

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Jacek Wieczorek

Ewa Niestrój

Jacek WIECZOREK
Kierownik oddziału ds. Nadzoru i kontroli GK/I
Ewa NIESTRÓJ
Kierownik oddziału ds. Geodezji i katastru GK/II
 

postheadericon CO MOŻNA ZAŁATWIĆ W INSPEKCJI

 • Skargi i interwencje na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • Skargi i interwencje na działanie starosty /geodety powiatowego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Skargi i interwencje na działanie prezydenta miasta na prawach powiatu  /geodety miejskiego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Skargi i interwencje na działanie Marszałka Województwa  /Geodety Województwa/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Skargi i interwencje na działanie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/  w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.
 • Wniosek o wpisanie na listę inspektorów upoważnionych przez Wojewodę Śląskiego do kontroli projektów klasyfikacji gleboznawczej i do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji na obszarze województwa śląskiego - od 26.10.2010 r. Wojewoda Śląski nie prowdzadzi w/w listy.
 • Wnioski spółdzielni mieszkaniowych o refundację kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, dotyczących podziałów i scaleń nieruchomości, związanych z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowychWniosek o wpisanie na listę inspektorów upoważnionych przez Wojewodę Śląskiego do kontroli projektów klasyfikacji gleboznawczej i do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji na obszarze województwa śląskiego
 

postheadericon PODSTAWA PRAWNA i ZADANIA WINGiK

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa na podstawie art. 6a ust. 1 lit. b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Art. 6a.

1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
1)   organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
a)  Główny Geodeta Kraju,
b)  wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
2)   organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
a)  marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
b)  starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
2.
Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w ustawie i przepisach odrębnych.
2a.
Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.

 

Zadania WINGiK:

Art. 7b.
1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej /woj. śląskiego/,
3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
4) ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
5) prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym województwa,
6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.
2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie,
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 

Załącznik do zarządzenia Nr 149/09

Wojewody Śląskiego

z dnia 4 czerwca 2009 r.


§ 5

1. W skład Urzędu wchodzą:
(...)
2. Poza komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 1 w skład Urzędu wchodzi Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna.

§ 6

1. Wydziałami, o których mowa w § 5 w ust. 1 kierują:

2. Inspekcją o której mowa w § 5 w ust. 2 kieruje
(...)
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego będący organem rządowej administracji zespolonej w województwie.

§ 22

Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy realizacja
zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - administracja publiczna, w zakresie geodezji i kartografii.

 

Regulamin Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

§ 85. Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1)nadzór nad orzecznictwem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, wydającychpierwszej instancji decyzje w sprawach geodezji i kartografii, w tym:

a)   wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b)   wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2)dokonywanie uzgodnień projektów założenia lub modernizacji ewidencji gruntów
i budynków;

3)sporządzanie wniosków do Głównego Geodety Kraju o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych wobec geodetów uprawnionych;

4)prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5)wydawanie, na wniosek rad gmin, opinii potwierdzających przebieg dotychczasowych granic gminy lub gmin objętych wnioskiem z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju;

6)ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie, w tym przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie (SIT);

7)udzielanie i rozliczanie dotacji na:

 1. a)prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 2. b)prace geodezyjne i kartograficzne,
 3. c)ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;

8)refundacja kosztów związanych z wykonaniem prac geodezyjnych objętych wnioskami spółdzielni mieszkaniowych;

9)(uchylony)

10)sporządzanie opinii w zakresie przygotowania gminy do przejęcia realizacji zadań
i kompetencji starosty z zakresu geodezji i kartografii;

11)przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);

12)wydawanie oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej;

13)wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawie scalania
i wymiany gruntów;

14)wydawanie w drugiej instancji, decyzji w sprawach scalania i wymiany gruntów.*

 

* dla postępowań rozpoczętych po 14 października 2013 r

Zgodnie z art. 7a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Główny Geodeta Kraju pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz nadzoruje i kontroluje jego działania.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.


Strona internetowa Głównego Geodety Kraju

 

postheadericon GODZINY PRACY INSPEKCJI

Godziny pracy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

tel. 32 20 77 417, fax. 32 20 77 511

 

postheadericon WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W KATOWICACH

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKOR NADZORU GEODEZYJNEGO i KARTOGRAFICZNEGO

Mirosław PUZIA tel. 32 20 77 417
fax 32 20 77 511
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SEKRETARIAT

Jolanta PARADOWSKA tel. 32 20 77 417
fax 32 20 77 511
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ODDZIAŁ DS. NADZORU I KONTROLI GK/I

Jacek WIECZOREK
KIEROWNIK
32 20 77 423 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tatiana JUŚKIEWICZ 34 37 82 282 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Małgorzata JUNGOWSKA 32 20 77 424 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ilona WÓJCIK-DOBRZAŃSKA 32 20 77 422 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Artur KACZMAREK 32 20 77 422 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Barbara SADŁEK 33 81 36 363 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Anna GAWIN 32 20 77 422 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Szymon FILIPCZUK 32 20 77 424 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ODDZIAŁ DS. GEODEZJI I KATASTRU GK/II

Ewa NIESTRÓJ
KIEROWNIK

32 20 77 420

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Piotr GRAWON 32 20 77 419 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Mirosława ZAPAŁA 32 20 77 421 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Michał GAŃCZORZ 32 20 77 419 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Artur BIELA 32 20 77 419 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Halina NIEDZIELA 34 37 82 282 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Henryk SZAREK 32 20 77 421 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGO PRAWNEJ GK/III

     

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FINANSÓW I BUDŻETU GK/V

Magdalena CZAJA 32 20 77 417 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi do strony internetowej proszę zgłaszać do Artura Bieli.

 

Jak do nas trafićWyświetl większą mapę