alt

postheadericon WINGIK

postheadericon KIEROWNICTWO INSPEKCJI

WINGIK

Mirosław PUZIA

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Jacek Wieczorek

Ewa Niestrój

Jacek WIECZOREK
Kierownik oddziału ds. Nadzoru i kontroli GK/I
Ewa NIESTRÓJ
Kierownik oddziału ds. Geodezji i katastru GK/II
 

postheadericon CO MOŻNA ZAŁATWIĆ W INSPEKCJI

 • Skargi i interwencje na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • Skargi i interwencje na działanie starosty /geodety powiatowego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Skargi i interwencje na działanie prezydenta miasta na prawach powiatu /geodety miejskiego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Skargi i interwencje na działanie Marszałka Województwa /Geodety Województwa/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Skargi i interwencje na działanie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie scalania i wymiany gruntów
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie dotyczącej wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b w ust. 1 ustawy
 • Wnioski spółdzielni mieszkaniowych o refundację kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, dotyczących podziałów i scaleń nieruchomości, związanych z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Wydawanie dzienników praktyki zawodowej
 • Przygotowywanie opinii, na wniosek starosty, o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii
800x600 dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b w ust. 1 ustawy Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 

postheadericon PODSTAWA PRAWNA i ZADANIA WINGiK

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa na podstawie art. 6a ust. 1 lit. b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Art. 6a.
1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
2.
Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w ustawie i przepisach odrębnych.
2a.
Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.
Zadania WINGiK:
Art. 7b.
1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej /woj. śląskiego/,
3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
4) ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
5) prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym województwa,
6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.
2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie,
2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 
Załącznik do zarządzenia Nr 142/15
Wojewody Śląskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 

§ 83
Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) nadzór nad orzecznictwem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, wydających w pierwszej instancji decyzje w sprawach geodezji i kartografii, w tym:
a) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
c) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
d) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu,
e) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
f) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
g) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,
h) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu;
2) dokonywanie uzgodnień projektów założenia lub modernizacji ewidencji gruntów
i budynków;
3) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
5) udzielanie i rozliczanie dotacji na:
a) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
b) prace geodezyjne i kartograficzne,
c) ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;
6) refundacja kosztów związanych z wykonaniem prac geodezyjnych objętych wnioskami spółdzielni mieszkaniowych;
7) sporządzanie opinii w zakresie przygotowania gminy do przejęcia realizacji zadań
i kompetencji starosty z zakresu geodezji i kartografii;
8) przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
9) wydawanie oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej;
10) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawie scalania
i wymiany gruntów;
11) wydawanie w drugiej instancji, decyzji w sprawach scalania i wymiany gruntów;
12) obsługa organizacyjno-techniczna wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej;
13) obsługa organizacyjno-techniczna rzecznika dyscyplinarnego.

Załącznik Nr 4
do Regulaminu Urzędu

Wykaz organów orzekających i opiniodawczo-doradczych powołanych przez Wojewodę Śląskiego oraz przez Dyrektora Generalnego Urzędu
- obsługiwanych przez komórki organizacyjne Urzędu
I. Organy orzekające i opiniodawczo-doradcze powołane przez Wojewodę:

...

7. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna:

1) Wspólna Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna;
2) Rzecznik dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zgodnie z art. 7a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Główny Geodeta Kraju pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz nadzoruje i kontroluje jego działania.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

alt
Strona internetowa Głównego Geodety Kraju

§ 85. Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w ÂÂÂÂÂÂÂÂ szczególności:

1) nadzór nad orzecznictwem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, wydających w ÂÂÂÂÂÂÂÂ pierwszej instancji decyzje w sprawach geodezji i kartografii, w tym:

a) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w ÂÂÂÂÂÂÂÂ sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

c) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w ÂÂÂÂÂÂÂÂ sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,

d) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu,

e) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach ewidencji gruntów i ÂÂÂÂÂÂÂÂ budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

f) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

g) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do zasobu,

h) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu;

2) dokonywanie uzgodnień projektów założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków;

3) (uchylony)

4) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5) wydawanie, na wniosek rad gmin, opinii potwierdzających przebieg dotychczasowych granic gminy lub gmin objętych wnioskiem z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju;

6) przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

7) udzielanie i rozliczanie dotacji na:

a) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,

b) prace geodezyjne i kartograficzne,

c) ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;

8) refundacja kosztów związanych z wykonaniem prac geodezyjnych objętych wnioskami spółdzielni mieszkaniowych;

9) (uchylony)

10) sporządzanie opinii w zakresie przygotowania gminy do przejęcia realizacji zadań i kompetencji starosty z zakresu geodezji i kartografii;

11) przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);

12) wydawanie oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej;

13) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji stwierdzających nieważność decyzji w sprawie scalania i wymiany gruntów;

14) wydawanie, w drugiej instancji, decyzji w sprawach scalania i wymiany gruntów;

15) obsługa organizacyjno-techniczna wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej;

16) obsługa organizacyjno-techniczna rzecznika dyscyplinarnego.

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 

postheadericon GODZINY PRACY INSPEKCJI

Godziny pracy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

tel. 32 20 77 417, fax. 32 20 77 511