alt

postheadericon OPINIE WINGiK

postheadericon Nie trzeba dołączać wypisu i wyrysu z MPZP do wniosku na ZUD

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, którego zakres obowiązywania jest powszechny na terenie działania właściwego organu. Zatem nie jest zgodne z obowiązującym prawem, żeby organ dokonujący uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, żądał od wnioskodawcy przedstawienia, treści przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Poprawiony (piątek, 19 kwietnia 2013 14:23)

Więcej…

 

postheadericon Art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Dokumentacja , wprowadzanie zmian do EGiB i KW

Art. 73 (nieruchomości zajęte pod drogi publiczne) ustawy z dnia 13.10.1998 r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) dokumentacja geodezyjna w sprawie, wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i ksiąg wieczystych.

Stan prawny nieruchomości regulowany w trybie art. 73 ust. 1 w.cyt. ustawy dotyczy nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne. Wywłaszczenie gruntów pod drogami w powyższym trybie może nastąpić po łącznym spełnieniu normatywnych przesłanek określonych w/w przepisami.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomość (lub jej część) zajęta pod drogę publiczną staje się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wydana w sprawie o charakterze deklaratoryjnym ostateczna decyzja wojewody potwierdza skutek zaistniały z mocy samego prawa.

 

Poprawiony (poniedziałek, 22 lipca 2013 14:26)

Więcej…

 

postheadericon Uwagi na temat postępowania rozgraniczeniowego

Działając jako organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z 2010 r., poz. 1287 ze zmianami), w związku z licznymi pytaniami oraz interwencjami stron postępowań administracyjnych w sprawach związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, w szczególności dotyczących wszczęcia  i  prowadzenia postępowania, roli uprawnionego geodety w postępowaniu oraz kosztów postępowania – przedstawiam niniejszym stanowisko w powyższym zakresie, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Poprawiony (czwartek, 10 listopada 2011 15:23)

Więcej…

 

postheadericon Mapa do celów projektowych

W zwiazku z licznymi pytaniami oraz interwencjami wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w sprawie zasad opracowania mapy do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – przedstawiam, wynikajace z aktualnie obowiazujacych przepisów prawa, stanowisko tutejszego organu w tym zakresie.

UWAGA: stanowisko z roku 2007 aktualne wyłącznie w przypadku kiedy dla obszaru aktualizacji nie istnieją bazy danych, o których mowa w art. 4 PGiK !!!!!

pismo IF-NG.II/MW/1/7620/31/07

Poprawiony (środa, 19 października 2011 12:54)

 

postheadericon Ujawnianie wiat w ewidencji gruntów i budynków

W związku z problemami jakie sprawia kwalifikacją wiat jako budynki, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, przedstawiam stanowisko WINGiK w powyższej sprawie.

01. Wiaty w ewidencji