A- A A+

baner

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

z dnia 21 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938)

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatu, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”, i w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru kraju, zwanej dalej „krajową bazą GESUT”;

2) tryb i standardy tworzenia oraz aktualizacji baz, o których mowa w pkt 1, oraz udostępniania z nich danych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) atrybucie - rozumie się przez to cechę klasy obiektu posiadającą unikalną nazwę w obrębie danej klasy oraz dziedzinę wartości, którą może przyjmować;

3) bazie danych EGiB - rozumie się przez to bazę danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy;

4) bazie danych PRG - rozumie się przez to bazę danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy;

5) generalizacji - rozumie się przez to proces uogólnienia i uproszczenia treści bazy danych poprzez wybór lub uproszczenie kształtu obiektów oraz uogólnienie pojęć odnoszących się do tych obiektów;

6) GML - rozumie się przez to język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi;

7) klasie obiektów - rozumie się przez to reprezentację obiektów, charakteryzujących się tymi samymi atrybutami, operacjami, metodami, związkami i semantyką;

8) Modelu Podstawowym - rozumie się przez to model na najwyższym poziomie abstrakcji, posiadający wspólne właściwości elementów świata rzeczywistego, objętych zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy;

9) UML - rozumie się przez to język przeznaczony do specyfikowania, konstruowania, wizualizacji i dokumentowania elementów systemów, baz danych i aplikacji w sposób graficzny;

10) zasobie - rozumie się przez to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy.

§ 3. Szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT określa klasyfikacja obiektów powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi oraz specyfikacja pojęciowego modelu danych dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

§ 4. Klasyfikacja obiektów powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Lokalizację przestrzenną obiektów, o których mowa w § 3, określa się za pomocą:

1) współrzędnych płaskich prostokątnych:

a) środków geometrycznych obiektów punktowych,

b) punktów załamania obiektów liniowych i powierzchniowych;

2) wysokości określonych punktów reprezentowanych przez klasę obiektów „punkt o określonej wysokości”.

§ 6. Specyfikacja pojęciowego modelu danych dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Powiatową bazę GESUT i krajową bazę GESUT prowadzi się w sposób obszarowo ciągły.

2. System teleinformatyczny, w którym prowadzi się powiatową bazę GESUT albo krajową bazę GESUT, nadaje każdemu obiektowi ujawnionemu w takiej bazie identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej „IdIIP”, na który składają się:

1) przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951), uzupełniona po kropce odpowiednio skrótem: „GESUT” w przypadku powiatowej bazy GESUT albo „KGESUT” w przypadku krajowej bazy GESUT;

2) identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;

3) identyfikator wersji obiektu.

3. Elementy IdIIP, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.

4. Obiekty krajowej bazy GESUT zachowują informację o identyfikatorach IdIIP obiektów, na podstawie których zostały utworzone.

§ 8. Standardy techniczne tworzenia i aktualizacji powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. 1. System teleinformatyczny, w którym prowadzi się powiatową bazę GESUT albo krajową bazę GESUT, zapewnia w szczególności:

1) kontrolę dostępu do zbiorów danych i autoryzację użytkowników systemu;

2) tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych;

3) kontrolę zbiorów danych w zakresie relacji topologicznych pomiędzy obiektami;

4) wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizację kartograficzną zbiorów danych;

5) wykonywanie analiz przestrzennych;

6) transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;

7) odtwarzanie historii każdego obiektu, w szczególności podanie stanu danych dla obiektu na określoną datę;

8) zasilenie krajowej bazy GESUT danymi gromadzonymi w powiatowej bazie GESUT;

9) udostępnianie i przyjmowanie danych w formacie GML.

2. System teleinformatyczny, w którym prowadzi się krajową bazę GESUT, zapewnia dodatkowo zasilenie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, zbiorami danych gromadzonymi w krajowej bazie GESUT.

§ 10. 1. Powiatową bazę GESUT tworzy i aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji:

1) zawartych w materiałach przyjętych do zasobu;

2) zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne;

3) zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy;

4) pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

2. Aktualizacji danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) wpisania do ewidencji materiałów zasobu nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych zbiorów danych powiatowej bazy GESUT;

2) w którym zakończyła się narada koordynacyjna, o której mowa w art. 28b ustawy;

3) w którym stała się ostateczna decyzja starosty (prezydenta miasta) o pozwoleniu na budowę lub upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci uzbrojenia terenu;

4) przekazania odpowiednich informacji przez podmiot władający siecią uzbrojenia terenu;

5) pozyskania odpowiednich informacji z innego rejestru publicznego.

3. Aktualizacja, o której mowa w ust. 2, jest przeprowadzana w celu:

1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub obowiązującymi standardami technicznymi;

2) ujawnienia nowych danych;

3) wyeliminowania danych błędnych.

4. W powiatowej bazie GESUT utrzymuje się dane określające aktualny stan obiektów tej bazy oraz dane określające ich stan przed poszczególnymi zmianami. W bazie utrzymuje się także dane dotyczące obiektów, które nie mają obecnie swego odpowiednika w rzeczywistości.

5. Obiektom powiatowej bazy GESUT, które:

1) zostały ujawnione na podstawie danych lub informacji zawartych w:

a) dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy - jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów,

b) projekcie budowlanym - jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę, zatwierdzająca ten projekt budowlany, utraciła swą ważność,

2) zostały poddane rozbiórce

- nadaje się atrybut określający datę, po której dane tych obiektów nie podlegają już żadnym zmianom (obiekty zakończyły swój cykl istnienia).

§ 11. Dane zgromadzone w krajowej bazie GESUT aktualizuje się:

1) w cyklach miesięcznych, na podstawie plików różnicowych pochodzących z powiatowych baz GESUT;

2) niezwłocznie po uzyskaniu nowych informacji, o których mowa w art. 28 pkt 2 ustawy, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 12. 1. Udostępnianie danych z powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT do innych systemów informatycznych lub teleinformatycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w formacie GML.

2. W przypadku udostępniania danych w formacie GML stosuje się schematy aplikacyjne określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Schematy aplikacyjne, o których mowa w ust. 2, publikuje się w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

4. Udostępnianiu podlegają dane określające aktualny stan obiektów powiatowej bazy GESUT lub krajowej bazy GESUT, a także dane określające stan tych obiektów na inny historyczny moment po dacie założenia tych baz.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1.

Klasyfikacja obiektów powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi

Załącznik 2.

Specyfikacja pojęciowego modelu danych dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

Załącznik 3.

Standardy techniczne tworzenia i aktualizacji powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

Załącznik 4.

Schematy aplikacyjne GML dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

Informacje na stronie GUGiK

Kanał RSS

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .