A- A A+

baner

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

z dnia 5 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183)

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 805 i 829) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej „zasobem”;

2) sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie;

3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych z zasobu;

4) wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu;

5) tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych;

6) tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235).

Rozdział 2. Rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części zasobu

§ 3. W centralnej części zasobu są gromadzone:

1) bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 4, 5, 9 i 11, art. 7a pkt 16a, art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy;

2) operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją baz danych, o których mowa w pkt 1, oraz cyfrowe zbiory kopii dokumentów, wchodzących w skład tych operatów;

3) mapy topograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy;

4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4 ustawy;

5) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne, tworzone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 9a ustawy;

6) inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z wojewódzkiej i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań Głównego Geodety Kraju w dziedzinie geodezji i kartografii.

§ 4. W wojewódzkiej części zasobu są gromadzone:

1) baza danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy;

2) operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją bazy danych, o której mowa w pkt 1, oraz cyfrowe zbiory kopii dokumentów, wchodzących w skład tych operatów;

3) mapy topograficzne w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy, oraz inne mapy topograficzne i tematyczne, tworzone przez marszałka województwa;

4) materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

5) inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań marszałka województwa w dziedzinie geodezji i kartografii.

§ 5. W powiatowej części zasobu są gromadzone:

1) bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy;

2) mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy;

3) operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, mających na celu:

a) tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych, o których mowa w pkt 1,

b) opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych dotyczących nieruchomości, a w szczególności:

- podziałów nieruchomości,

- scalania i podziałów nieruchomości,

- rozgraniczania nieruchomości,

- scalania i wymiany gruntów,

- regulacji stanów prawnych nieruchomości,  

c) opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby czynności cywilno-prawnych,

d) wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych,

e) opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

f) wykonanie map i innych dokumentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.);

4) cyfrowe zbiory kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, o których mowa w pkt 3;

5) wyciągi z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), zwane dalej „wyciągami z operatów szacunkowych”;

6) inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i wojewódzkiej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań starosty w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozdział 3. Sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie

§ 6. Materiały i zbiory danych, o których mowa w § 3-5, zwane dalej „materiałami zasobu”, pozyskuje się do zasobu w wyniku:

1) działań organu odpowiedzialnego za prowadzenie zasobu;

2) przekazania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz zgodnie ze standardami technicznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy;

3) przekazania przez rzeczoznawców majątkowych wyciągów z operatów szacunkowych;

4) współdziałania i współpracy organów odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne;

5) przyjęcia darowizny.

§ 7. 1. Pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „systemem PZGiK”, zapewnia co najmniej:

1) spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „rejestrem zgłoszeń”;

3) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną;

4) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu;

5) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów;

6) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;

7) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

3. System PZGiK stanowi uporządkowany i całościowy układ, zintegrowany z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych w odpowiadających im bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i pkt 7-11 oraz ust. 1b, art. 7a pkt 16a, art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w zintegrowanych kopiach baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, oraz z systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016), obejmujący:

1) bazy systemu PZGiK, w których gromadzi się:

a) dane niezbędne do prowadzenia: rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,

b) materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych,

c) metadane;

2) kopie bezpieczeństwa baz, o których mowa w pkt 1, stanowiące kopie awaryjne;

3) urządzenia służące do przyjmowania, wizualizacji, udostępniania i teletransmisji danych i materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych.

§ 8. Na treść rejestru zgłoszeń składają się:

1) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, o którym mowa w art. 12 ustawy, zwanego dalej „zgłoszeniem prac”;

2) data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac;

3) data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób;

4) imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace;

5) dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres;

6) rodzaj oraz cel zgłoszonych prac;

7) opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu;

8) identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace;

9) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu;

10) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty;

11) nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty;

12) data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac;

13) data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy;

14) data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 9. 1. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się:

1) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;

2) data wpisania materiału zasobu do ewidencji;

3) data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu;

4) identyfikator zgłoszenia prac, w przypadku gdy materiał zasobu jest rezultatem takich prac;

5) nazwa materiału zasobu;

6) informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu;

7) informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac;

8) informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu;

9) informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej;

10) informacje o twórcy materiału zasobu;

11) informacje o dostępie do materiału zasobu;

12) oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

13) informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu;

14) kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

15) streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości;

16) oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różne od identyfikatora, o którym mowa w pkt 1;

17) sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu;

18) data wyłączenia materiału zasobu z zasobu;

19) data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania.

2. W przypadku mapy ewidencja materiałów zasobu zawiera również:

1) godło lub nazwę mapy;

2) skalę mapy;

3) układ odniesienia;

4) datę i nakład druku w przypadku map drukowanych.

3. W przypadku materiałów zasobu przekazanych do określonej części zasobu na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy w ewidencji materiałów zasobu, prowadzonej przez organ, któremu materiały zostały przekazane, wykazuje się informacje wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 9-12 oraz dodatkowo identyfikator ewidencyjny materiału zasobu nadany przez organ przekazujący, a w przypadku gdy do tego materiału zasobu ma zastosowanie § 13 ust. 2, identyfikator, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951).

§ 10. Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu obejmuje:

1) datę, którą jest sygnowany wniosek;

2) datę przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;

3) identyfikator wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;

4) imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwę i numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;

5) dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym adres;

6) opis przedmiotu wniosku;

7) datę udostępnienia materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku;

8) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu;

9) datę i sygnaturę dokumentu określającego wysokość opłaty;

10) nazwę i sygnaturę dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

§ 11. Specyfikację pojęciowego modelu danych systemu PZGiK stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Metadane, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. c, tworzy się dla:

1) zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i pkt 7-11 i ust. 1b, art. 7a pkt 16a oraz art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz zintegrowanych kopii baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy;

2) dokumentów elektronicznych, przechowywanych w bazach systemu PZGiK, wchodzących w skład operatów technicznych przyjętych do zasobu;

3) materiałów zasobu innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

2. Specyfikację struktury i treści metadanych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji.

2. Obowiązek ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zbiorów danych przestrzennych podlegających obowiązkowi zgłaszania do ewidencji, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, oraz kolejnych wersji, oprócz wersji pierwszej, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e ustawy, zapisywanych w postaci dokumentów elektronicznych.

§ 14. 1. Materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych.

2. Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych gromadzi się w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b.

§ 15. 1. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, składa się z 4 członów oddzielonych kropkami, z których:

1) pierwszy jest literą:

a) C - w przypadku centralnej części zasobu,

b) W - w przypadku wojewódzkiej części zasobu,

c) P - w przypadku powiatowej części zasobu;

2) drugi jest identyfikatorem TERYT obszaru podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu lub gminy), który należy do właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję materiałów zasobu;

3) trzeci jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiału do zasobu;

4) czwarty jest kolejną liczbą naturalną, wyróżniającą materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym.

2. W przypadku centralnej części zasobu treścią drugiego członu identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu zamiast identyfikatora TERYT są litery PL.

3. Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych i zapisane w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b, mają taki sam identyfikator ewidencyjny jak oryginały tych materiałów w postaci nieelektronicznej.

4. Dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b, nadaje się numery identyfikacyjne składające się z dwóch członów oddzielonych podkreślnikiem, z których pierwszy jest identyfikatorem ewidencyjnym operatu nadanym zgodnie z ust. 1, a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu.

§ 16. 1. Materiały zasobu przechowuje się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych.

2. Pomieszczenia, w których osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu, powinny być wyodrębnione organizacyjnie i komunikacyjnie od pomieszczeń, w których są przechowywane oryginały materiałów zasobu, oraz od pomieszczeń, w których znajdują się komputery pełniące rolę serwerów.

§ 17. 1. System PZGiK automatycznie generuje kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu.

2. Oprócz kopii, o których mowa w ust. 1, tworzy się i zapisuje na nośnikach zewnętrznych:

1) kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i pkt 7-10 i ust. 1b, art. 7a pkt 16a ustawy, kopie zintegrowanych kopii baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, oraz kopie baz danych, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 - nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) kopię bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 ustawy - po każdej aktualizacji danych tej bazy.

3. Co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, o których mowa w ust. 2, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach.

Rozdział 4. Sposób i tryb udostępniania materiałów zasobu

§ 18. 1. Udostępnianie materiałów zasobu odbywa się na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac, o ile przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3, 6-10 i ust. 1a, art. 24b ust. 4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy nie stanowią inaczej.

2. Udostępnia się kopie materiałów zasobu.

3. Oryginał materiału zasobu może zostać udostępniony w miejscu jego przechowywania tylko w obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób, jeżeli zainteresowany uzasadni, że dostęp do tych materiałów jest mu niezbędny do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

4. Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udostępnienie materiału zasobu organ prowadzący zasób sprawdza, czy wniosek może być zrealizowany, oraz ustala wysokość należnej opłaty.

6. Udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.

§ 19. 1. Udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, zwanego dalej „portalem”, lub na informatycznych nośnikach danych.

2. Portal powinien zapewniać co najmniej:

1) dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione;

2) możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu;

3) możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych;

4) interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu;

5) możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

3. Materiały zasobu udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Materiały zasobu udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych w związku ze zgłoszeniem prac, a także udostępniane organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą być uwierzytelniane przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK w postaci danych potwierdzających autentyczność dokumentów pobieranych za pomocą usług sieciowych z sytemu PZGiK.

§ 20. 1. Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu, o ile przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3, 6-10 i ust. 1a, art. 24b ust. 4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy, a także art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nie stanowią inaczej, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko i numer PESEL albo nazwę i numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy;

3) dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

4) nazwę podmiotu, do którego jest adresowany wniosek;

5) określenie materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku, a w szczególności ich rodzaju, zakresu rzeczowego i terytorialnego, szczegółowości, formy oraz postaci, w jakiej mają być udostępnione;

6) datę i podpis wnioskodawcy.

§ 21. 1. Materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Udostępniane kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzą w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, a w szczególności mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych oraz mapy zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, których kopie są częścią składową operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Klauzule, o których mowa w ust. 1-3, mogą mieć postać pieczęci albo nadruku umieszczanych w sposób zapewniający uwierzytelnienie materiału zasobu, a w przypadku materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych - zestawu danych, zgodnych z odpowiednim schematem XML, logicznie powiązanych z tymi dokumentami w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych dokumentów jest rozpoznawalna.

5. Materiały zasobu przechowywane w postaci nieelektronicznej mogą być dodatkowo oznaczone kodem kreskowym zawierającym identyfikator materiału zasobu oraz datę jego włączenia do zasobu.

Rozdział 5. Tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych

§ 22. 1. Główny Geodeta Kraju za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z zachowaniem zasad rozliczalności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanych dalej „zasadami rozliczalności”, zapewnia organom prowadzącym wojewódzką oraz powiatową część zasobu dostęp do:

1) danych utrzymywanych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 4, 5 i art. 7a pkt 16a ustawy, oraz do zintegrowanych kopii baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy;

2) najnowszej wersji ortofotomapy;

3) najnowszej wersji map topograficznych w skalach 1:25 000,1:50 000 oraz 1:100 000;

4) centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej „centralnym repozytorium”, odnoszących się do obszarów właściwości miejscowej tych organów w zakresie zadań dotyczących geodezji i kartografii.

2. Z centralnego repozytorium, z zachowaniem zasad rozliczalności, udostępnia się:

1) na rzecz marszałka województwa - dane dotyczące gruntów oraz budynków położonych w granicach województwa;

2) na rzecz starosty:

a) dane dotyczące gruntów, budynków i lokali położonych w granicach właściwości miejscowej tego organu oraz dane dotyczące właścicieli i innych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami,

b) dane dotyczące działek ewidencyjnych położonych w granicach obrębów ewidencyjnych sąsiadujących bezpośrednio z obszarem właściwości miejscowej tego organu oraz właścicieli i innych władających tymi działkami,

c) dane zbioru obiektów rozbieżnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24b ust. 4 ustawy, położonych w granicach właściwości miejscowej tego organu.

§ 23. Marszałkowie województw za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z zachowaniem zasad rozliczalności, zapewniają organom prowadzącym centralną oraz powiatową część zasobu dostęp do danych utrzymywanych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, oraz najnowszej wersji mapy topograficznej w skali 1:10 000.

§ 24. Starostowie za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z zachowaniem zasad rozliczalności, zapewniają:

1) Głównemu Geodecie Kraju dostęp do danych utrzymywanych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 i 7 ustawy;

2) marszałkom województw dostęp do danych utrzymywanych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 i ust. 1b ustawy.

§ 25. 1. O gotowości uruchomienia usług na zasadach określonych w § 22-24 organy informują przez zamieszczenie stosownej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych organów.

2. Warunkiem uruchomienia usługi umożliwiającej pobieranie danych jest doręczenie przez organ zainteresowany pobieraniem danych do organu wystawiającego usługę listy zawierającej imiona i nazwiska pracowników upoważnionych do korzystania z usługi.

3. Identyfikacji osób korzystających z usługi, o której mowa w ust. 2, dokonuje się z zachowaniem zasad rozliczalności.

§ 26. 1. Wymiana danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych odbywa się na podstawie zgłoszenia prac.

2. Wymiany danych, o której mowa w ust. 1, dokonuje się:

1) za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z zachowaniem zasad rozliczalności, lub

2) na informatycznym nośniku danych.

Rozdział 6. Tryb wyłączania materiałów zasobu z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych

§ 27. 1. Organ prowadzący zasób w celu wyłączenia materiałów zasobu z przyczyn określonych w art. 40 ust. 4 ustawy powołuje komisję w składzie co najmniej pięcioosobowym spośród pracowników wykonujących zadania tego organu w zakresie geodezji i kartografii.

2. Komisja w składzie co najmniej trzyosobowym, nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadza ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu.

3. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 2, komisja utrwala w formie protokołu, który zawiera:

1) skład komisji;

2) wykaz materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową, albo stwierdzenie, że komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową;

3) miejsce i datę sporządzenia protokołu;

4) podpisy członków komisji.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:

1) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;

2) nazwę lub opis materiału zasobu;

3) uzasadnienie utraty przydatności użytkowej materiału zasobu;

4) oznaczenie kategorii archiwalnej materiału zasobu.

5. Klauzula wyrażająca akceptację ustaleń komisji, zamieszczona na protokole i podpisana przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób, stanowi podstawę do wyłączenia materiałów zasobu z zasobu z dniem podpisania tej klauzuli oraz zamieszczenia na tym materiale lub dołączenia do niego klauzuli o treści: „Materiał został wyłączony z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu …”.

§ 28. Przekazanie do archiwum państwowego wyłączonych z zasobu materiałów zasobu odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 2 ustawy.

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 29. Zbiory map, informatyczne bazy danych przestrzennych, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne oraz inne materiały zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych lub będące rezultatem tych prac, należące do centralnej, wojewódzkiej albo powiatowej części zasobu, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wchodzą w skład odpowiednio centralnej, wojewódzkiej albo powiatowej części zasobu w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

§ 30. 1. Rejestry i ewidencje prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dotyczące zgłoszeń prac, materiałów zasobu oraz wniosków o wydanie materiałów zasobu, zostają zamknięte z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

2. Organ prowadzący zasób potwierdza fakt zamknięcia rejestrów i ewidencji, o których mowa w ust. 1, prowadzonych w postaci nieelektronicznej poprzez zamieszczenie w nich, pod ostatnim wpisem, klauzuli o treści: „Rejestr/ewidencja został(a) zamknięty(-ta) w dniu …. Ostatni wpis został dokonany pod nr …. „, opatrzonej datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem osoby reprezentującej organ.

3. Jeżeli rejestr lub ewidencja, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w postaci elektronicznej, danym zawartym w tym rejestrze lub ewidencji nadaje się cechę informującą o tym, że dotyczą one rejestru lub ewidencji obowiązujących do dnia ich zamknięcia.

§ 31. Do czasu utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, rejestr zgłoszeń, ewidencję materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu prowadzi się w systemie teleinformatycznym zapewniającym bezpieczne gromadzenie informacji, które są treścią tych rejestrów i ewidencji, oraz możliwość późniejszej konwersji zgromadzonych danych do baz danych systemu PZGiK.

§ 32. 1. Materiały zasobu przechowywane dotychczas w postaci dokumentów elektronicznych wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu w terminie nie dłuższym niż 1 rok od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do:

1) materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową;

2) dowodów doręczeń zawiadomień i kopii doręczeń wezwań;

3) dzienników pomiarowych i związanych z nimi szkiców polowych, które nie dotyczą osnów geodezyjnych, osnów pomiarowych oraz szczegółów terenowych I grupy, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy, a także nie zawierają danych w postaci współrzędnych;

4) kopii materiałów zasobu.

4. Materiały, o których mowa w ust. 2, z dniem ich przetworzenia do postaci dokumentu elektronicznego wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu.

5. Materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, na wniosek, o którym mowa w § 20, lub w związku ze zgłoszeniem prac.

§ 33. Wnioski o udostępnienie materiałów z zasobu doręczone organowi prowadzącemu zasób i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uważa się za spełniające wymogi wniosków określonych w rozporządzeniu.

§ 34. Komisja, o której mowa w § 27 ust. 1, zostanie powołana przez organ prowadzący zasób w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 35. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1. Specyfikacja pojęciowego modelu danych systemu PZGiK
Załącznik 2. Specyfikacja struktury i treści metadanych dla materiałów zasobu
Załącznik 3. Wzór klauzuli, którą opatruje się materiał zasobu wpisany do ewidencji materiałów zasobu
Załącznik 4. Wzór klauzuli, którą opatruje się kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzą w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu
Załącznik 5. Wzór klauzuli, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

Informacje na stronie GUGiK

Kanał RSS

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .