A- A A+

baner

Dz.U.2014.917

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

(Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r.)

Na podstawie art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)   wzór wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu "ASG-EUPOS", stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)   sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień:

a)licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

b)wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

c)licencjobiorcy do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

7)   wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Licencja może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub innego materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", lub wielu materiałów zasobu objętych jednym wnioskiem o udostępnienie materiałów zasobu, jeżeli zakres uprawnień do korzystania z każdego z tych materiałów jest jednakowy albo też są one udostępniane na zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

2. Każda wydana licencja otrzymuje numer, który składa się z 3 członów, oddzielonych podkreślnikiem, z których:

1)   pierwszy jest ciągiem znaków określających oznaczenie kancelaryjne wniosku o udostępnienie materiału zasobu lub identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

2)   drugi jest identyfikatorem TERYT jednostki podziału terytorialnego kraju, która należy do właściwości miejscowej organu udzielającego licencji; w przypadku licencji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju treścią drugiego członu numeru licencji zamiast identyfikatora TERYT są litery PL;

3)   trzeci jest ciągiem znaków określającym zakres uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu:

a)N - dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "ustawą",

b)P - dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania materiałów zasobu w trybie przepisów wymienionych w art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy,

c)K05 - dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania:

–materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia,

–danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości,

–materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy,

d)K08 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

e)T - w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą okresowych usług sieciowych,

f)CLO - w przypadku, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet,

g)CLI - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 1 załącznika do ustawy,

h)CL2 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 2 załącznika do ustawy,

i)  CL3 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 3 załącznika do ustawy,

j)CL4 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 4 załącznika do ustawy,

k)CL5 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 5 załącznika do ustawy,

l)  CL6 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 6 załącznika do ustawy,

m)CL7 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 7 załącznika do ustawy,

n)CL8 - w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 8 załącznika do ustawy,

o)ASG - dla licencji upoważniającej do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS.

§ 3. 1. Licencje w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci papierowej wydaje organ udostępniający materiały zasobu.

2. Licencję w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli nie jest wystawiana i generowana w sposób określony w art. 40c ust. 4 ustawy, uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014 r.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

ZAŁĄCZNIK Nr 3 - wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

ZAŁĄCZNIK Nr 4 - wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

ZAŁĄCZNIK Nr 5 - wzór wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu "ASG-EUPOS"

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY, INNEGO NIŻ WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁASZANIA, DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU

                                                                .....................................................

                                                                                  (miejscowość, data)

Licencja nr ...............................

1.   Nazwa organu wydającego licencję: .....................................................................................

2.   Licencjobiorca: ....................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa)

.............................................................................................................................................

(adres zamieszkania/siedziby)

3.   Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja:

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Identyfikator materiału zasobu

Data wykonania kopii

Określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja

         
         
         

4.   Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do wykorzystywania, wyszczególnionych w pkt 3 materiałów zasobu ............................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5.   Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4.

                                         ............................................................................

                                                            (podpis organu lub upoważnionej osoby)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Załącznik

Lista celów lub zakresów upoważnień do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu:

1)   "na cele edukacyjne"

2)   "w celu prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych, dotyczących ........................"

                                                                                                    (temat)

3)   "w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego"

4)   "w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), realizowanego przez ......................................................................................,

którego przedmiotem jest ................................................................................................"

5)   "do realizacji zadania publicznego ......................................................................................

                                                            (opis zadania)

określonego w ................................................................................................................."

(przepis prawa)

6)   "w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego

........................................................................................................................................."

(imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

7)   "dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet"

8)   "dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej "pochodnymi materiałów zasobu", a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej - z następującymi ograniczeniami:

a)   maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet - 10,

b)   łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 500,

c)   sposób publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli"

9)   "dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej "pochodnymi materiałów zasobu", a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej - z następującymi ograniczeniami:

a)   maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet - 100,

b)   łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 2000,

c)   sposób publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 2 100 000 pikseli"

10)"dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej "pochodnymi materiałów zasobu", a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej - z następującymi ograniczeniami:

a)   maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet - 500,

b)   łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 5000,

c)   sposób publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 2 100 000 pikseli"

11)"dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej "pochodnymi materiałów zasobu", a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej - z następującymi ograniczeniami:

a)   maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet - 1000,

b)   łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 10 000,

c)   sposób publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 2 100 000 pikseli"

12)"dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej "pochodnymi materiałów zasobu", a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej - z następującymi ograniczeniami:

a)   maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet - 10 000,

b)   łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 50 000,

c)   sposób publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 2 100 000 pikseli"

13)"dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej "pochodnymi materiałów zasobu", a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej - z następującymi ograniczeniami:

a)   maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet - 60 000,

b)   łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 200 000,

c)   sposób publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 2 100 000 pikseli"

14)"dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej "pochodnymi materiałów zasobu", a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej - z następującymi ograniczeniami:

a)   maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet - 200 000,

b)   łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych, w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 500 000,

c)   sposób publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 2 100 000 pikseli"

15)"dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej "pochodnymi materiałów zasobu", a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej - bez żadnych ograniczeń"

ZAŁĄCZNIK Nr 7

WZÓR LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCEJ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU W PRACACH GEODEZYJNYCH/ KARTOGRAFICZNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA

                                                                     ................................................

                                                                                     (miejscowość, data)

Licencja nr ...............................

1.   Nazwa organu wydającego licencję: ..................................................................................

2.   Licencjobiorca - wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych: ....................................

.........................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby)

3.   Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja:

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Identyfikator materiału zasobu

Data wykonania kopii

Określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja

         
         
         

4.   Niniejsza licencja upoważnia wykonawcę wymienionego w pkt 2 lub ustanowionych przez niego podwykonawców do wykorzystywania materiałów zasobu wyszczególnionych w pkt 3 w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych zgłoszeniem prac złożonym w ..............................................................................................

o identyfikatorze zgłoszenia prac: .........................................................................................

                                           ..........................................................................

                                                              (podpis organu lub upoważnionej osoby)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

ZAŁĄCZNIK Nr 8

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASG-EUPOS

                                                                 ....................................................

                                                                                   (miejscowość, data)

Licencja nr ............................

1.   Nazwa organu wydającego licencję: .....................................................................................

2.   Licencjobiorca: ....................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby)

3.   Na podstawie niniejszej licencji licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z następującej usługi systemu ASG-EUPOS:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4.   Korzystanie przez licencjobiorcę z usługi, o której mowa w ust. 3, może odbywać się za pomocą dowolnej liczby odpowiednich urządzeń pomiarowych, z tym że w tym samym czasie korzystanie z tych usług może odbywać się tylko za pomocą jednego urządzenia pomiarowego.

                                      ...............................................................................

                                                           (podpis organu lub upoważnionej osoby)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Załącznik

Lista zakresów uprawnień do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS:

1)   "udostępnianie danych korekcyjnych RTN przez okres ............, począwszy od dnia ........."

2)   "udostępnianie danych korekcyjnych RTK przez okres ............, począwszy od dnia ........."

3)   "udostępnianie danych korekcyjnych DGPS przez okres ..........., począwszy od dnia ........."

4)   "udostępnianie satelitarnych obserwacji odnoszących się do stacji referencyjnych przez okres ..........., począwszy od dnia ........."

5)   "udostępnianie satelitarnych obserwacji dla punktów o zadanych współrzędnych (wirtualnych stacji referencyjnych) przez okres ..........., począwszy od dnia ........."

ZAŁĄCZNIK Nr 9 - wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

Informacje na stronie GUGiK

Kanał RSS

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .