A- A A+

baner

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Inwestor musi taką mapę dostarczyć projektantowi celem opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Mapę do celów projektowych stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą.

Opracowanie mapy do celów projektowych należy zlecić w formie umowy cywilnej firmie - wykonawcy geodezyjnemu. Za prawidłowe wykonanie mapy odpowiada geodeta uprawniony. Jeżeli przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, należy taką informację przekazać geodecie uprawnionemu. Konieczne jest bowiem wówczas ustalenie czy dane z zasobu geodezyjnego, dotyczące położenie punktów granicznych spełniają kryteria dokładnościowe. Powyższe może mieć istotny wpływ na koszt oraz termin opracowania mapy. W rzeczonej umowie oprócz ceny za jej sporządzenie, należy zadbać o określenie terminu wykonania dokumentu a także ewentualnych kar umownych oraz zasad odstąpienia od umowy. Wykonawca zgłasza pracę do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dokona porównania mapy z terenem, wykona pomiar uzupełniający, wprowadzi dodatkowe elementy związane z inwestycją i złoży wyniki swojej pracy do Ośrodka. Dokumentacja podlega weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Po przyjęciu operatu do zasobu wykonawca pracy lub zleceniodawca mogą złożyć stosowny wniosek o uwierzytelnienie dokumentów urzędową klauzulą. Otrzymany dokument należy przekazać projektantowi, który na jego bazie opracuje projekt zagospodarowania działki lub terenu dołączany do projektu budowlanego.

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 31 lipca br. wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej należ kierować do Głównego Geodety Kraju (Warszawa, ul. Wspólna 2)

http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe

 

Dowiedziałem się że na obszarze na którym mam działkę, została ogłoszona modernizacji ewidencji gruntów i budynków, co powinienem zrobić?

Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:

- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,

- modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Zatem modernizacja ewidencji może skutkować zmianą oznaczenia (numeracji działek), powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych (a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości), ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali a także zmianą ich danych technicznych.

Wynikiem prac modernizacyjnych jest projekt operatu opisowo-kartograficznego który podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.

Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

We wskazanym terminie wyłożenia (trwa 15 dni roboczych) projektu operatu opisowo-kartograficznego należy udać się do siedziby starostwa powiatowego (bądź urzędu miasta na prawach powiatu) w celu sprawdzenia, czy dane dotyczącej posiadanej nieruchomości są zgodne ze stanem faktycznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy złożyć uwagi, które starosta rozstrzyga w formie pisemnej z czym informuje wnioskodawcę i zamieszcza wzmiankę w protokole.

Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo--kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

 

 

Do zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy m.in. rozpatrywanie skarg i interwencji na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia przez tut. organ działania geodety uprawnionego bez należytej staranności, niezgodnego z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, tut. organ kieruje wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, które może skutkować skierowaniem wniosku do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej o ukaranie karą dyscyplinarną danego geodety.

Natomiast w przypadkach dotyczących nieprawidłowości w działaniu przedsiębiorców,
w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych tut. organ przeprowadza kontrolę z zachowaniem się przepisów rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarcze, która może dotyczyć:

  1. zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
  2. przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
  3. przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii;
  4. rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Adres i godziny pracy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI – pokój 416
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice,

tel. 32 20 77 417
fax 32 20 77 511
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres skrytki ePUAP: /SUW2/urząd

 

Dlaczego moja działka na mapie udostępnianej przez interenet w geoportalu, ma inny kształt (wymiary) lub inną powierzchnię niż wynika to z posiadanych przeze mnie dokumentów?

Dane dotyczące działek (gruntów), budynków i lokali gromadzone są w ewidencji gruntów i budynków którą prowadzą starostowie lub prezydencji miast na prawach powiatów. Na terenie województwa śląskiego ww. ewidencja prowadzona jest w 17 powiatach, 19 miastach na prawach powiatów i 3 gminach miejskich (Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie). Dane dotyczące przebiegu granic, położenia punktów granicznych oraz powierzchni działek a także np. budynków jakimi zabudowany jest dany grunt wykazuje się w ewidencji gruntów w oparciu do posiadane przez organ dokumenty stanowiące podstawę do wprowadzenia udokumentowanej zmiany.

Należy zaznaczyć, że dane prezentowane w internetowych geoportalach wyświetlane są w skali i mają charakter poglądowy, zatem pomiary odległości oraz powierzchni mogą odbiegać od faktycznych parametrów danej nieruchomości. Dlatego w celu uzyskania wiedzy jaką powierzchnię ma konkretna działka należy udać się do właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu (lub gminy Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie). Jeżeli istnieją niezbędne dokumenty geodezyjne możliwe będzie również uzyskanie informacji o wymiarach danej nieruchomości. Możliwe jest również wznowienie uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych, natomiast gdy nie ma niezbędnych danych rozgraniczenie nieruchomości lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Prace te należy zlecić wykonawcom prac geodezyjnych. Można również złożyć w urzędzie posiadane dokumenty dotyczące przebiegu granic nieruchomości oraz jej powierzchni, wówczas starosta dokona oceny czy mogą one być podstawą do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

 

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .