A- A A+

baner

DzU

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zmianie uległy przepisy dotyczące zasad przekazywania wyciągów z operatów szacunkowych do PZGiK.

"W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia sporządzenia operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy przekazuje, z uwzględnieniem art. 175 ust. 3, wyciąg z wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierającego dane, o których mowa w ust. 1, organom prowadzącym kataster nieruchomości za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), podpisując go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 tej ustawy, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu."

Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie postanowienia NSA I OW 44/15 w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za czynności geodezyjne.

I OW 41-15

 I OW 41-15 a

Pełna treść uzasadnienia

Na stronie isap.sejm.gov.pl został opublikowany ujednolicony tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - stan na dzień 1 lipca 2015 r.

II SA/Go 156/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. wyrok w przedmiocie ustalenia opłaty za czynności geodezyjne.

Sąd potwierdził właściwość WINGIK do rozstrzygania w postępowaniu odwoławczym:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną ( art. 40 f ust. 1 p.g.k. ). (...) decyzji, która została poddana kontroli przez organ II instancji tj. WINGiK , wyznaczony do rozpoznawania środków odwoławczych zgodnie z art. 7 b ust. 2 pkt 2 p.g.k.

W przypadku sprzedaży wypisów opłacie podlega egzemplarz wypisu:

Osią sporu w niniejszej sprawie była wysokość naliczonej opłaty za wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy działek o nr [...] w jednostce rejestrowej [...], przy czym składając wniosek skarżący zaznaczył, iż obie działki mają być na jednym wyrysie w 2 egz. Za udostępnienie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego pobiera się - zgodnie z tabelą nr 11 lp.6, stanowiącą załącznik do p.g.k. - opłatę w wysokości 150, zł za jednostkę rozliczeniową, a jest nią jednostka rejestrowa. Współczynniki korygujące w tej tabeli zostały określone na poziomie 1,0. Zgodnie z § 13 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U nr 38 , poz. 454 ze zm. ) działki położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości, tworzą jednostkę rejestrową gruntów. W kontrolowanej sprawie nie budziło wątpliwości, iż działki nr [...], których dotyczył wniosek, stanowią jedną jednostkę rejestrową w rozumieniu powołanego § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa . Ponadto wniosek nie dotyczył sytuacji określonych w art. 40 a ust. 2 p.g.k., kiedy to nie pobiera się opłaty.

W związku z tym należna opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej dotyczący tych działek wynosi 150, zł. Przy czym jak powyżej wskazano skarżący domagał się 2 egz. takiego dokumentu. W takiej sytuacji opłata wynosi 300, zł. Sąd w tym względzie w całości podziela stanowisko organu zawarte w zaskarżonej decyzji, które zostało w sposób wyjątkowo wnikliwy i obszerny uzasadnione.

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .