A- A A+

baner

Minister Administracji i Cyfryzacji w porozumieniu  z Ministrem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi , 5 listopada br. podpisali rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w  sprawie ewidencji gruntów i budynków....czytaj więcej na stronie GUGiK

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1996 r. sygn. akt III CZP 111/95, spółka prawa cywilnego nie ma osobowości prawnej ani zdolności prawnej, także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wydanie przez organ administracji publicznej decyzji w stosunku do spółki cywilnej a nie do jej wspólników jest niczym innym , jak skierowaniem decyzji do podmiotu niebędącego stroną w sprawie, a w konsekwencji jest przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji (NSA z dnia 25 kwietnia 2003 r. - sygn. akt IV SA 2659/01).

Powyższe orzeczenie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego ustalenia stron postępowania administracyjnego dotyczącego np.:
- decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę,

- decyzji dotyczącej zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

Powyższe stanowisko potwierdzają również wyroki:
- NSA z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt II OSK 602/07),
- WSA w Gliwicach z 7 lipca 2015 (sygn. akt II SA/Gl965/15).

Opracowano na podstawie artykułu Pod paragrafem, czyli prawo na codzień PG nr 10/2015

DzU

Informujemy, że 7 października br. została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

§ 8 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż:

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

§ 10 ww. rozporządzenia stanowi, iż: 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych o której mowa w § 8 ust. 1, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność.

Zmiana wchodzi w życie 15 października 2015 r.

DzU

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zmianie uległy przepisy dotyczące zasad przekazywania wyciągów z operatów szacunkowych do PZGiK.

"W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia sporządzenia operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy przekazuje, z uwzględnieniem art. 175 ust. 3, wyciąg z wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierającego dane, o których mowa w ust. 1, organom prowadzącym kataster nieruchomości za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), podpisując go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 tej ustawy, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu."

Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie postanowienia NSA I OW 44/15 w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za czynności geodezyjne.

I OW 41-15

 I OW 41-15 a

Pełna treść uzasadnienia

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .