A- A A+

baner


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dzienniku Ustaw poz. 1579)

11 sierpnia br. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1529) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, a więc 11 września br., z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia KZN oraz określenia wzoru wykazu nieruchomości, które obowiązują od 12 sierpnia br.

DzU

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

 Ustawa wprowadza następujące zmiany w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 23 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1–3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.”;
2) w art. 53b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.”

Oraz wprowadza definicje mapy zasadniczej.

Art. 9. Za mapę zasadniczą, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, uważa się mapę o treści odpowiadającej treści mapy zasadniczej prowadzoną od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

 

DzU

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. ustala się granice następujących gmin:
(...)

3. w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim – gminy Ogrodzieniec i gminy Pilica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Ogrodzieniec części obszaru obrębu ewidencyjnego Biskupice, to jest działek ewidencyjnych nr 431, 432, 433/1, 433/2, 452, 453, 459, 460/1, 460/2, 465, 466, 605/2–605/5 i 606 oraz części działki nr 550 (droga publiczna), o łącznej powierzchni 11,30 ha, z gminy Pilica. W południowym narożniku działki nr 452 będącym punktem granicznym oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 1951 projektowana linia graniczna przecina działkę drogową nr 550 pod kątem prostym i łączy się z granicą działki nr 584 na linii wyznaczonej przez jej punkty graniczne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 1946 i 206;

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .