A- A A+

baner

W Bazia Internetowej Systemu Aktów Prawnych - ISAP zamieszczono tekst ujednolicony ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

28 lutego br. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dziennik Ustaw poz. 442).
Przebieg dróg krajowych w województwie śląskim określa załącznik nr 12 do ww. rozporządzenia.

Drogi krajowe info

W dniu 25-26 stycznia 2018 r.  został przyjęty przez Sejm rządowy projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej zgodnie z którym:

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia … – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).”,
b) dodaje się ust. 9–14 w brzmieniu:
„9. Z wyników kontroli, o której mowa w ust. 7, osoby kontrolujące sporządzają i podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
10. W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności:
1) nazwę organu przeprowadzającego kontrolę;
2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
4) przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą;
5) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
6) opis stanu faktycznego ze wskazaniem dokumentacji wykorzystanej podczas kontroli;
7) ustalone nieprawidłowości – jeżeli zostały stwierdzone;
8) wnioski z kontroli;
9) spis załączników do protokołu;
10) datę i miejscowość podpisania protokołu;
11) pouczenie przedsiębiorcy o prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu;
12) informację o wynikach rozpatrzenia przez organ przeprowadzający kontrolę złożonych przez przedsiębiorcę zastrzeżeń do protokołu – jeżeli zostały złożone;
13) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez przedsiębiorcę – jeżeli została stwierdzona.
11. Przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić do organu przeprowadzającego kontrolę pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
12. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający kontrolę rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
13. W razie uwzględnienia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoby kontrolujące korygują protokół i ponownie doręczają go przedsiębiorcy.
14. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Niepodpisanie skorygowanego protokołu we wskazanym terminie oznacza odmowę jego podpisania.”;
2) w załączniku do ustawy w ust. 4 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„określone w tabeli nr 18, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … – Prawo przedsiębiorców, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci:”.

Zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1e ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w których jedną ze stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu, Skarb Państwa reprezentuje wojewoda.

Natomiast zgodnie z zapisami art. 21 ww. ustawy, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

Informujemy, że zgodnie z powyższymi zapisami wojewoda może występować, jako reprezentant Skarbu Państwa w przypadkach określonych w ww. 23 ust. 1e ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyłącznie dla gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

W takim przypadku, pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach reprezentują wojewodę wyłącznie w toku postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, dotyczących rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju, ogłoszonego 22 stycznia br. w Dzienniku Ustaw poz. 175, Główny Geodeta Kraju oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podlegaja Ministrowi Inwestycji i Rozwoju.

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .